PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 72 ust. 6  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zmianami),

Prezydent Miasta Gdańska

podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 07.09.2023r. decyzji nr WUiA-V.6740.307-22.2022.ZAL/IG.223633   udzielającej Cavatina SPV1 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28B pozwolenia na budowę  budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym i nadziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 112/76, 112/75, 112/73 obręb 068 przy ul. Jana z Kolna w Gdańsku (Budynek C), w zakresie objętym projektem budowlanym zamiennym, stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

Z treścią wydanej decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się przez okres 14 dni od dnia jej udostępnienia tj. od dnia 18.09.2023r.

treść decyzji (101.69 KB, pdf)

Izabela JagodzińskaUrząd Miejski w GdańskuWydział Urbanistyki i ArchitekturyReferat Architektury - Oliwa
Izabela Jagodzińska - najnowsze