Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej w rejonie hotelu Mercure Gdańsk przy ul. Jana Heweliusza 22 w Gdańsku wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach sieciowych oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej – t.j. kabel elektroenergetyczny do zasilenia przepompowni kanalizacji deszczowej – inwestycja przy ul. Heweliusza, Wodopój w Gdańsku

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.49 ustawy z dn. 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018r. poz.2096 z późn. zmian.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dn. 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2018r. poz.1945 z późn. zmian.)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiA.VI.6733.137-7.2019.KW.427950 z dn. 04.12.2020r. polegającej na budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej w rejonie hotelu Mercure Gdańsk przy ul. Jana Heweliusza 22 w Gdańsku wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach sieciowych oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej – t.j. kabel elektroenergetyczny do zasilenia przepompowni kanalizacji deszczowej – inwestycja przy ul. Heweliusza, Wodopój w Gdańsku – dz. nr 201/10, 201/11, 206/3, 216 obr. 090.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 454 w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700, w czwartki 800-900 i 1400-1600 oraz w piątki 800-1500 (we wtorki nie ma przyjęć Klientów).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dn. 10.02.2020r.