PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.2000 z późn.zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.503 z późn.zm.),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia  o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach nr 120/1, 120/2, 108 obręb 77 (ul. Ciasna, Kartuska, Malczewskiego ) w Gdańsku.

Informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 32 36 443. Strony mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub w kancelarii tut. urzędu, w terminie 14 dni od dokonania obwieszczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 24.01.2023r.

Katarzyna NowickaUrząd Miejski w GdańskuWydział Urbanistyki i ArchitekturyReferat Architektury - Śródmieście
Katarzyna Nowicka - najnowsze