PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem lokali usługowych w parterze, z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, po rozbiórce istniejącej zabudowy, na terenie działek nr 333, 334, 339/1, 339/2, 339/4, 339/5 obręb 015 przy ul. Chłopskiej w Gdańsku

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 19.07.2021 r. decyzji nr WUiA-IV.6730.133-10.2020.PE.246715 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem lokali usługowych w parterze, z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, po rozbiórce istniejącej zabudowy, na terenie działek nr 333, 334, 339/1, 339/2, 339/4, 339/5 obręb 015 przy ul. Chłopskiej w Gdańsku.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 455, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem tel. (58) 32-36-455.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia 22.07.2021 r.

Izabela Jagodzińska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Oliwa