PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa objazdu Bramy Nizinnej"

A
A

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art.  49  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 2256 ze zm.) art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363),

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia,

o wydaniu w dniu 17.02.2021r. decyzji nr WUiA.VI.6740.2080-13.2020.AMK.449586 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa objazdu Bramy Nizinnej”,

zlokalizowanej na następujących działkach:

  • wykaz działek w liniach rozgraniczających projektowanego pasa drogowego:
  1. Mostowa:

Obręb 098: dz. nr: 6/3 (6/1),   7/5 (7/3);

  1. Grodza Kamienna:

Obręb 099: dz. nr: 260/3 (260/2),  261/1 (261);

  1. Nowoprojektowana:

Obręb 098: dz. nr: 5/15;

  • wykaz działek poza linią pasa drogowego, przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu, przebudowę innych dróg publicznych:

 

Obręb 098: dz. nr:  6/2, 8/2, 7/4 (7/3), 5/13, 5/14;

Obręb 099: dz. nr: 223, 225, 230, 259/2, 259/3, 260/4 (260/2),  261/2 (261), 262/6, 281,282;

Obręb 0112: dz. nr: 2, 10/2, 1/3;

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury tut. urzędu, ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk po telefonicznym uzgodnieniu terminu  pod nr tel. 58 3236460.

Strony mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, lub bezpośrednio w godzinach pracy tut. urzędu w kancelarii w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu oraz po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Katarzyna Nowicka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Śródmieście