PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49a, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz.572), w związku z art. 53 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późniejszymi zmianami),

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że w dniu 17 kwietnia 2024 r. na wniosek DORACO Investment Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Opackiej 12, reprezentowanej przez XXXXXXX zam. w XXXXXX, z dnia 20 lutego 2024 r., nr rejestru RPW/81080/2024, uzupełniony odręcznie przez pełnomocnika w dniu 27 lutego 2024 r., zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późniejszymi zmianami) zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego, przed wydaniem decyzji administracyjnej oraz możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań w sprawie dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części biurowej i garażowej mieszczących się na poziomach „0” oraz „1” budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami usytuowanego na działce nr 377/5 obr. 044 położonej przy Al. Gen. Józefa Hallera 165 w Gdańsku na potrzeby kreowania aktywności fizycznej - siłowni.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 58, ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie siedmiu dni od dnia publicznego ogłoszenia t. j. od dnia 13 maja 2024 r.