Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

20.09.2019 r. - Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej (etap E,F,G,H,J) z lokalami usługowymi wraz z garażami podziemnymi i naziemnymi miejscami parkingowymi dla samochodów oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce nr 265/30 (obręb 0048) w Gdańsku

A
A

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 z późn. zm.), w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 z późn. zm.) Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku reprezentujący Prezydenta Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu w dniu 20 września 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WŚ-I.6220.II.5D.2019.EI stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:

Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej (etap E,F,G,H,J) z lokalami usługowymi wraz z garażami podziemnymi i naziemnymi miejscami parkingowymi dla samochodów oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce nr 265/30 (obręb 0048) w Gdańsku

Osoby zainteresowane mogą się zapoznać z dokumentami w sprawie, w tym z ww. decyzją w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku w pokoju nr 26 w budynku przy ulicy Piekarniczej 16 w Gdańsku w godzinach pracy Urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska (adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Gdańsku - Wydział Środowiska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk) w terminie 14 dni od daty doręczenia (doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.