Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego B2, ul. Myśliwska w Gdańsku

A
A

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Gdańska podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.05.2019 r. wydana została decyzja nr WUiA-V.6740.570-1.2019.IG.128364 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego B2 z usługami w parterze oraz halą garażo-wą na działce nr 7/119 obręb 049 przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku – osiedle Alfa Park 4.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją w sprawie w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w po-koju nr 459 (tel. 058 32-36-459) w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w godzinach - poniedziałki w godz. 800 – 1600, piątki w godz. 800 – 1500, środy w godz. 800 – 1700.

 

POUCZENIE: Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia pu-blicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji

Iwona Gołąb (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Wrzeszcz