Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o wydaniu decyzji (znak WŚ-III.6540.25.2019.JHK z dnia 26.06.2019r.) w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektu przebudowy ul. Kielnieńskiej na odcinku od obwodnicy do wiaduktu kolejowego oraz budowy ul. Nowa Koziorożca w Gdańsku, gmina miasto Gdańsk, powiat miasto Gdańsk, woj. pomorskie”

A
A

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 868), Geolog Miejski działający z upoważnienia  Prezydenta Miasta Gdańska zawiadamia, że decyzją znak WŚ-III.6540.25.2019.JHK   z   dnia  26.06.2019r.  zatwierdził   „Projekt  robót  geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektu przebudowy  ul. Kielnieńskiej na odcinku od obwodnicy do wiaduktu kolejowego oraz budowy ul. Nowa Koziorożca w Gdańsku, gmina miasto Gdańsk, powiat miasto Gdańsk, woj. pomorskie” opracowany w kwietniu 2019 r.

Roboty geologiczne projektowane są na działkach nr: 847/3. 2151, 2154, 187, 353/1, 355, 439/3, 477/7, 702/6, 703/2, 735, 788/5, 2149, 237, 470/7, 721/3, 440/2, 723, 705/10 i 722 obręb 001.

W związku z powyższym informuje się właścicieli i użytkowników wieczystych terenu objętego zaprojektowanymi robotami geologicznymi o możliwości zapoznania się  z ww. decyzją w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 16 (pokój nr 28) w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Jadwiga Kawęcka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Środowiska