PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nowe zasady wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste

Nowe zasady wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W związku z przyjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209 z 28 listopada 2008r.. poz. 1320) Prezydent Miasta Gdańska informuje, że z dniem 1 stycznia 2009 roku użytkownicy wieczyści, którzy po dniu 30 kwietnia 2004r. nabyli nieruchomości zabudowane wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu od Gminy Miasta Gdańska/Skarbu Państwa zobowiązani są wnosić opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, powiększone o 22% podatku VAT
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu należy wnosić do 31 marca każdego roku, powiększone o kwotę podatku VAT.
Równocześnie, zgodnie z  art. 74  ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami   (Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), osobom fizycznym, których miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny nie przekracza 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, na ich wniosek właściwy organ udziela 50 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Podstawą do rozpatrzenia takiego wniosku będzie załączenie dokumentów o uzyskanych dochodach brutto w ubiegłym roku tj. odcinków emerytur, rent, zaświadczeń o dochodach z zakładu pracy, urzędu pracy itp.
Wnioski w sprawie bonifikat oraz ustalenie innego terminu płatności, nie przekraczającego danego roku kalendarzowego, należy składać nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności.
Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerami telefonów 323-62-25,323-62-26,323-62-27.