PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nabór uzupełniający na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję 2020 - 2023

Nabór uzupełniający na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję 2020 - 2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

UWAGA
Zgłoszenia należy przesyłać
pocztą tradycyjną do 3 kwietnia 2020 r. na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku,
ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdańsk,
z dopiskiem "Nabór na ławników".

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej bip.gdansk.pl w zakładce Rada Miasta Gdańska oraz pod tel. 058 323 70 28

 

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska

w sprawie zasad przeprowadzenia uzupełniającego naboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję 2020 - 2023.

Zgodnie z uchwałą Kolegium Sadu Okręgowego w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2020 r. w oparciu o art. 161 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych, Rada Miasta Gdańska przeprowadzi nabór uzupełniający 40 ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję 2020-2023.

 

ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn zm.).

Kto może zostać ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania od co najmniej roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych;

 

Kto nie może zostać ławnikiem?

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia,

3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz

4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców miasta Gdańska kandydata na ławnika, do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców go zgłaszających.

 

Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów do 3 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Biura Rady Miasta Gdańska po 3 kwietnia 2020 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby.

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozu­mieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,

6) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata,

7) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko.

UWAGA: Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu albo zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Druki do pobrania