PORTAL MIASTA GDAŃSKA

"Mistrzowski Test - The Pre-Champions Tournament" - Turniej Międzynarodowy we florecie mężczyzn

"Mistrzowski Test - The Pre-Champions Tournament" - Turniej Międzynarodowy we florecie mężczyzn
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012 Urzędu Miejskiego w Gdańsku informuje, że w dniu 02 września 2010 roku Klub Sportowy AZS AWFiS złożył wniosek o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności sportu z uwzględnieniem promocji sportu pn.:?Mistrzowski Test -The Pre-Championships Tournament", który będzie realizowany w terminie od 16 października do 17 października 2010 roku.

?Mistrzowski Test -The Pre-Championships Tournament" jest nowym turniejem w kalendarzu Polskiego Związku Szermierczego. Jest to turniej międzynarodowy we florecie mężczyzn. Turniej jest ostatnim ?sprawdzianem" przed Mistrzostwami Świata w szermierce. W związku z tym w w/w zawodach wezmą udział zarówno zawodnicy z zagranicy jak i z kraju. Dzięki realizacji zadania zawodnicy poszczególnych reprezentacji będą mogli sprawdzić realizację założonych wcześniej celów szkoleniowych, jednocześnie dzięki rywalizacji podnosząc swoje umiejętności przed najważniejszą imprezą sezonu. Tego typu turniej daje szanse pokazania się nowym zawodnikom, a tym bardziej doświadczonym pozwala potwierdzić swoją przydatność dla pierwszego zespołu. Organizując te zawody po raz pierwszy Klub Sportowy AZS AWFiS chce zdobyć przychylność reprezentacji narodowych różnych krajów , by włączyć organizowany turniej na stałe do międzynarodowego kalendarza szermierczego.

Zgodnie art. 19 a , ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.. zm.) Gmina Miasto Gdańsk zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert przeznaczając środki finansowe w wys. 10 tys. złotych.
Oferta złożona przez Klub Sportowy AZS AWFiS spełnia warunki określone w art. 19 a ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy, o organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012 Urzędu Miejskiego w Gdańsku w myśl art. 19 a , ust. 3 informuje, że do dnia 28 września 2010 r. można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej:

  • w godzinach pracy Urzędu Gdańsk ul. Długi Targ 39/40 pok.409 lub p. 206
  • lub listownie na adres : Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012 Urzędu Miejskiego 80-803 Gdańsk , ul. Nowe Ogrody 8/12

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę na wsparcie realizacji zadania publicznego z w/w podmiotem.

Załączniki: