PORTAL MIASTA GDAŃSKA

LV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 26 czerwca 2014r.

LV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 26 czerwca 2014r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

LV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 26 czerwca 2014r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:  pobierz_porzadek_obrad (154 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady LV sesji Rady Miasta Gdańska  w dniu 26 czerwca 2014r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

1. Sprawy  regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

 Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu „Gdańsk 2030. Strategia Rozwoju Miasta”przedst. Katarzyna Drozd-Wiśniewska – p.o. Z-ca Dyr. Wydziału Polityki Gospodarczej;

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania Budżetu Miasta Gdańska za rok 2013;

- Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza;

- Wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;

- Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta Gdańska;

- Pytania do Prezydenta Miasta, odpowiedzi, dyskusja;

5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2013 rok (druk 1289);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

  Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

   Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

- Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej – Teresa Blacharska–Skarbnik Miasta Gdańska

- Uchwała Nr 1/2014 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska  za 2013 r.  – ref. Grzegorz Strzelczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

-  Głosowanie;

 6. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2013 (druk 1296);

                           Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Grzegorz Strzelczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

- Uchwała Nr 2/2014 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2013 – ref. Grzegorz Strzelczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;

- Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

- Wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;

- Dyskusja;

- Głosowanie;

7. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040 (druk 1317);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska –Dyrektor  Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

2)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok (druk 1318);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe teren Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej w rejonie Twierdzy Wisłoujście  w mieście Gdańsku (druk 1291);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe teren dawnego Siarkopolu w rejonie Twierdzy Wisłoujście w mieście Gdańsku (druk 1292);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Przedmieście - rejon ulic Rzeźnickiej i Kocurki w mieście Gdańsku (druk 1293);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

6)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon ulic Bysewskiej i Biologicznej w mieście Gdańsku (druk 1295);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

7)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewo rejon ulic Matemblewskiej i J. Giedroycia w mieście Gdańsku  (druk 1297);  

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

8)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Firoga   w rozwidleniu ulic Słowackiego i Nowej Słowackiego w mieście Gdańsku (druk 1298);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

9)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Piecki- Migowo rejon ulicy Królewskie Wzgórze w mieście Gdańsku (druk 1300);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki na zachód od Trasy Sucharskiego w rejonie węzła Błonia w mieście Gdańsku  (druk 1311);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wrzeszcz Górny  Kolonia Abegga w mieście Gdańsku (druk 1294);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

12) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wyspa Sobieszewska - rejon skrzyżowania ulicy Kempingowej i Przegalińskiej   w mieście Gdańsku (druk 1312);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

13) w sprawie opinii do projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o ustanowieniu Planu ochrony rezerwatu przyrody „Źródliska w Dolinie Ewy” (druk 1313);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

14) w sprawie nadania nazwy (Skwer im. Anny Walentynowicz) (druk 1301);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

15) w sprawie nadania nazwy (Rondo Ofiar Katynia) (druk 1302);  

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

16) w sprawie wzniesienia Pomnika Antoniego Browarczyka i ofiar stanu wojennego w Polsce (druk 1314);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz –Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

17) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 76.000 zł w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie  pn.: Budowa skansenu archeologicznego ”Piwnica Romańska” przy Placu Dominikańskim w Gdańsku (druk 1299);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski– Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

18) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu i za przechowywanie tych pojazdów (druk 1316);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Joanna Pińska – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

19) w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/501/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia Porozumień Międzygminnych pomiędzy Miastem Gdańsk  a Miastem Sopot, Miastem Pruszcz Gdański, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Kolbudy, Gminą Żukowo o przejęcie przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych  w zakresie zbiorowego transportu lokalnego (druk 1303);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

20) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej  o zasięgu ponadgminnym w Gdańsku (druk 1290);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Ewa Wołczak – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

21) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (druk 1309);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

22) w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku (druk 1310);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

23) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2014 (druk 1315);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

24) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk od Miasta Sopot zadania bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci zamieszkujących  w Mieście Sopot do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni (druk 1308);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

25) w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2014 r. (druk 1353);  

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

26) w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego Nr 72 o Profilu Terapeutycznym i nadania aktu założycielskiego (druk 1304);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

27) w sprawie utworzenia XXV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku z siedzibą przy ul. Srebrniki 17 (druk 1307);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

28) w sprawie włączenia XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Srebrniki 17 w Gdańsku do zespołu szkół o nazwie Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 32 przy Specjalistycznym Psychiatryczno-Neurologicznym Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gdańsku z siedzibą przy ul. Srebrniki 17 (druk 1305);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

29)  w sprawie zmiany nazwy Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 32 przy Specjalistycznym Psychiatryczno-Neurologicznym Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gdańsku z siedzibą przy ul. Srebrniki 17 (druk 1306);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

30) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku (druk 1356);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

31) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Gdańsku (druk 1357);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

8. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

9. Wnioski, oświadczenia osobiste.  

10. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                              Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek