Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Konkurs profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii - dla szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych

Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Spraw Społecznych ogłasza konkurs na realizację zadań związanych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w ramac

A
A

Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Spraw Społecznych ogłasza konkurs na realizację zadań związanych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na 2008 rok.Konkurs obejmuje następujące zadania wraz z planowaną wysokością środków publicznych:

1. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży - 37 000 zł.

 1. zajęcia informacyjne
 2. zajęcia edukacyjne
 3. zajęcia warsztatowe
 4. treningi psychologiczne
 5. treningi umiejętności  wychowawczych
 6. treningi umiejętności społecznych
 7. poradnictwo, konsultacje

2. Rozwój i realizacja programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych – 1 132 000 zł.

 1. zajęcia dotyczące promocji zdrowia
 2. profilaktyczne zajęcia edukacyjno – rozwojowe (warsztaty taneczne, muzyczne,  teatralne itp.)
 3. programy opiekuńczo – wychowawcze (kluby, świetlice, grupy profilaktyczne)
 4. dofinansowanie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, w tym współpraca z rodzicami osób objętych pomocą oraz superwizje realizatorów
 5. prowadzenie profilaktycznych programów rówieśniczych (edukacja, informacja)
 6. zajęcia edukacyjno-terapeutyczne
 7. zajęcia rekreacyjno-sportowe

3. Dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –wychowawczych i socjoterapeutycznych –  205 000 zł.

4. Formy wyjazdowe dla dzieci i młodzieży związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - 145 000 zł.

 1. zorganizowanie wakacyjnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, podczas których realizowane będę programy socjoterapeutyczne lub profilaktyczne stanowiące integralną część całorocznej pracy profilaktycznej turnusy terapeutyczne, stanowiące integralną część całorocznej pracy profilaktycznej.

Oferty mogą składać tylko podmioty, które w ramach swojej działalności statutowej posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.
Przygotowując wniosek o przyznanie środków należy pamiętać, aby projekt działań profilaktycznych spełniał następujące warunki:

 1. Powinien być spójny ze szkolnym programem profilaktyki lub programem opiekuńczo-wychowawczym placówki. Należy wskazać, jakie inne działania w zakresie profilaktyki uzależnień są realizowane na terenie placówki.
 2. Realizacja powinna odbywać się poza godzinami lekcyjnymi uczestników oraz poza godzinami pracy etatowej realizatorów.
 3. Założeniem jest systematyczna praca z grupami dzieci i młodzieży wyłonionymi na podstawie diagnozy (środowiska) – we wniosku należy przedstawić wyniki diagnozy środowiska danej grupy.
 4. Jeśli projekt jest kontynuacją całorocznych działań finansowanych w ubiegłym roku z funduszy GPPiRPA, powinien zostać zaplanowany na okres: styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień 2008r. (maks. 35 tygodni) na poziomie ubiegłorocznego dofinansowania.

Jeśli jest nową propozycją dofinansowanie powinno zostać zaplanowane na okres: marzec-czerwiec, wrzesień-grudzień 2008r. (maks. 30 tygodni).

 1. W przypadku zajęć socjoterapeutycznych czas pracy z grupą w wymiarze nie większym niż 4 godz./tydz. (gr.= 8-12 dzieci, 2 prowadzących/ gr.- osoby z przygotowaniem do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych - kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu socjoterapii).
 2. W przypadku zajęć w klubach, grupach, świetlicach profilaktycznych czas pracy z grupą nie większy niż 5 godz./tydz. – w tym przewidywane zajęcia dodatkowe (gr.= 15-20 osób, 2 prowadzących z przygotowaniem do prowadzenia działań profilaktycznych, pracy z grupą ).
 3. Istnieje możliwość zorganizowania pozalekcyjnych zajęć kulturalnych lub sportowych dla dzieci i młodzieży objętych programem profilaktycznym – pod warunkiem realizacji w projekcie elementów profilaktyki uzależnień oraz przygotowania realizatorów do działań profilaktycznych i pracy z grupą. (liczebność grupy oraz ilość prowadzących zgodna ze specyfiką zajęć; czas pracy z grupą nie większy niż 3 godz./tydz.).
 4. Dla dzieci oraz młodzieży objętej zajęciami socjoterapeutycznymi oraz  podopiecznych grup, klubów lub świetlic profilaktycznych można w czasie zajęć zaplanować podwieczorek (stawka 1,50 zł. /dzień/ dziecko).
 5. Dla uczestników całorocznych zajęć socjoterapeutycznych oraz podopiecznych klubów, grup i świetlic profilaktycznych można zaplanować półkolonie, wakacyjną formę wyjazdową będącą elementem oddziaływań całorocznych bądź też wnioskować o dofinansowanie ich udziału w turnusach terapeutycznych. (Załącznik 1 część C)
 6. W przypadku oddziaływań socjoterapeutycznych oraz zajęć w grupach, klubach
  i świetlicach profilaktycznych powinno się uwzględnić pracę z rodzicami oraz kontakt indywidualny z podopiecznym (diagnoza, rozmowy indywidualne) do maks. 4 godz./ mies.
 7. Istnieje możliwość zaplanowania dla rodziców dzieci uczestniczących w programie zajęć psychoedukacyjnych (np.„Szkoła dla Rodziców”) pod warunkiem profesjonalnie przygotowanych realizatorów.
 8. Wszyscy realizatorzy projektów zobowiązani są udokumentować swoje kwalifikacje potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez placówkę kopiami aktualnych zaświadczeń i dokumentów w załączniku do wniosku. Osoby, które dostarczyły dokumentację w ubiegłym roku powinny dostarczyć tylko potwierdzenia kwalifikacji uzyskanych w 2007 r.
 9. Inne zajęcia skierowane do wyselekcjonowanych grup odbiorców powinny zawierać elementy profilaktyki uzależnień i być prowadzone przez osoby przygotowane do prowadzenia takich działań.
 10. Do współpracy podczas realizacji projektów można zaprosić przedstawicieli lokalnych instytucji oraz organizacji pozarządowych – pod warunkiem ich potwierdzonego przygotowania merytorycznego do realizacji zaplanowanych działań.
 11. W przypadku jednostek samorządowych innych niż szkoły lub palcówki opiekuńczo-wychowawcze ubiegających się o dofinansowanie należy załączyć potwierdzenie współpracy przy realizacji projektu podpisane przez dyrektora placówki, w której dana jednostka zamierza realizować zaplanowane działania.

INFORMUJEMY, IŻ POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE W GIMNAZJACH I SZKOŁACH PODSTAWOWYCH BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ GDAŃSKI OSRODEK KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W RAMACH PROGRAMU DZIELNICOWYCH OŚRODKÓW SPORTU. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE  PROFILAKTYCZNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH MOGĄ SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE.

Przy ocenie wniosków uwzględniane będą:

 1. Wartość merytoryczna projektu: m.in. spójność celów, metod i form realizacji projektu, merytoryczne przygotowanie realizatorów; dostosowanie działań do potrzeb i wieku odbiorców.
 2. Koszty realizacji projektu, ich struktura i oczekiwana wysokość dofinansowania.
 3. Kompletne wypełnienie wniosku wraz z załącznikami.
 4. Terminowe złożenie wniosku.
 5. Zakres innych działań podejmowanych przez placówkę w dziedzinie profilaktyki uzależnień.
 6. Wnioski z kontroli realizowanych programów przeprowadzonych w 2007 r.

Wnioski niekompletne, bez podpisów, załączników złożone po terminie nie będą rozpatrywane
z przyczyn formalnych.

Obszary działań:
- socjoterapia
- profilaktyczne działania opiekuńczo-wychowawcze- kluby, gr., świetlice profilaktyczne
- działania edukacyjne- grupy wsparcia i edukacyjne
- pozalekcyjne profilaktyczne zajęcia kulturalne
- półkolonie oraz wyjazdowe formy terapeutyczne bądź profilaktyczne jako element całorocznej pracy z dziećmi
- dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w socjoterapii lub zajęciach opiekuńczo-wychowawczych

W wybranym obszarze placówka może złożyć tylko 1 spójny projekt działań. W przypadku zespołów szkół, dopuszcza się możliwość złożenia projektów odrębnie dla każdej placówki.
Przy rozpatrywaniu złożonych wniosków priorytetem będzie kontynuacja już prowadzonych działań socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych (kluby, grupy, świetlice profilaktyczne) oraz psychoedukacyjnych (grupy wsparcia i edukacyjne).
W przypadku wnioskowania o dofinansowanie więcej niż jednego projektu należy wskazać w punkcie wniosku - uwagi dodatkowe, który jest dla placówki priorytetowy.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2008r. do godziny 15.00 w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu przy ul. Dyrekcyjnej 5. Wszystkie projekty należy złożyć w jednym wniosku podpisanym przez dyrektora placówki.

Nadesłane wnioski będą rozpatrywane przez Zespół Opiniujący powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska. Po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta Gdańska otrzymacie Państwo informację o zatwierdzeniu projektu oraz poziom jego dofinansowania. Środki finansowe zostaną przekazane placówkom po przedłożeniu planu finansowego przyznanych środków z podziałem na paragrafy w Wydziale Spraw Społecznych UMG. Wszelkich dodatkowych informacji udziela
p. Aleksandra Twardowska – GCPU, tel. 058 320 70 68, 058 320 02 56 e-mail: o.twardowska@gcpu.pl

 

 

Anna Dyksińska
Referat Informacji i Komunikacji Społecznej