Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Konkurs ofert na realizację, w roku 2021, automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska

A
A

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z siedzibą w Gdańsku, ul.  Nowe Ogrody 8/12

ogłasza

KONKURS OFERT

 

na realizację w roku 2021 zadania:

Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (w tym w szczególności badanie stężenia takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, tlenek węgla, ozon, benzen), przygotowywanie i upowszechnianie, w różnych formach, informacji o stanie powietrza atmosferycznego (np. na stronie internetowej, panelach informacyjnych, mediach społecznościowych), zarządzanie informacją o jakości powietrza w oparciu  o dane pochodzące z pomiarów i modelowania, edukacja ekologiczna w mediach społecznościowych dot. zanieczyszczeń i ochrony powietrza atmosferycznego.

Podmiot realizujący w/w zadanie ma prawo ubiegać się o pokrycie kosztów funkcjonowania (np. kosztów administracyjnych, operacyjnych, wynagrodzenia, kosztów utrzymania siedziby, udziału w projektach unijnych itp.).

Planowana kwota środków przeznaczona na finansowanie w/w zadania:  500 000 zł.

Zadanie zlecone zostanie w formie powierzenia .

Warunki konkursu:

 1. Konkurs kierowany jest do podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, będących w posiadaniu
  co najmniej czterech stacjonarnych stacji, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonych do prowadzenia pomiarów zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
 2. Wymagane jest co najmniej 3-letnie doświadczenie Oferenta w zakresie realizacji zadań związanych z prowadzeniem monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego oraz w zakresie współpracy z administracją.
 3. Oferty należy składać, według załączonego wzoru, zgodnie z zapisami paragrafu 7 uchwały Nr V/42/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 31.01.2019r, w terminie do dnia
  1 czerwca 2020 r., w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, w Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

          W przypadku przesłania oferty drogą pocztową – za ofertę złożoną w terminie uznana zostanie oferta, która wpłynie do Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie
          do dnia 1 czerwca 2020 r. (nie decyduje data stempla pocztowego!).

 1. Oferty dotyczyć muszą zadań, których rozpoczęcie planowane jest od 1 stycznia 2021 i których zakończenie jest przewidziane do dnia 31 grudnia 2021 roku.

UWAGA:

 1. Wydatki związane z realizacją zadania, poniesione przez Oferenta przed datą podpisania umowy nie będą refundowane z zastrzeżeniem  pkt B.
 2. W przypadku zadań realizowanych w sposób ciągły (czyli z roku na rok)  - dotacja może obejmować wydatki poniesione przed datą podpisania umowy, konieczne do zapewnienia ciągłości realizacji zadania.
 3. Wykaz podmiotów, które złożyły oferty oraz wielkość wnioskowanych dotacji opublikowany zostanie, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
 4. Prezydent Miasta Gdańska ogłosi wyniki konkursu ofert w terminie do dnia 15 lipca 2020 r. Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
 5. Wersja elektroniczna wzoru oferty oraz uchwały Nr V/42/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na rzecz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań w zakresie innych zadań publicznych niż objęte przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dostępna jest poniżej. wzór oferty (251.98 KB)
  uchwała nr V/42/19 RMG z dnia 31.01.2019 
Maciej Lorek (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Środowiska