PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2012-2015

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2012-2015
Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2012-2015
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2012-2015.

Zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2011r. w oparciu o art. 162 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych na kadencję 2012 ? 2015 Rada Miasta Gdańska powinna wybrać następującą ilość ławników:
- do Sądu Okręgowego w Gdańsku ? 20, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 3;
- do Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku ? 32, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ? 7

1. ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (ostatnia zmiana ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.).

2. Kto może zostać ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania od co najmniej roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

3. Kto nie może zostać ławnikiem?
Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
4. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców miasta Gdańska kandydata na ławnika, do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców go zgłaszających.
5. Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników?
Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2011r.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Biura Rady Miasta Gdańska po 30 czerwca 2011 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

DO POBRANIA: Wzór Karty Zgłoszenia (56.5 KB)

6. Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika

 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby.
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozu­mieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,
 6. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata,
 7. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a naich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko.

UWAGA: Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu albo zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Wzory dokumentów (w tym oświadczeń) są przygotowane na podstawie nowych zasad naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych, wynikających ze zmienionych przepisów i dostępne w pokoju 119 budynku Biura Rady Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
Więcej informacji można uzyskać w Biurze Rady Miasta Gdańska - Wioletta Krewniak, pok. 119, tel. 58 323 70 25