PORTAL MIASTA GDAŃSKA

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 23 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie modernizacji ewidencji budynków i lokali

Na podstawie przepisu art. 7d pkt 1, lit. a), art. 20, art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. jedn. z 2017r., poz. 2101, zm. poz. 984, 1566, zm. z 2018 poz. 650) oraz § 55 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 roku (t. jedn. z 2016r., poz. 1034, zm. z 2017 poz. 1990) Prezydent Miasta Gdańska, do którego zadań należy prowadzenie ewidencji gruntów i budynków informuje, że

dla wskazanego obszaru m. Gdańska został zmodernizowany rejestr gruntów w zakresie ujawnienia danych o budynkach i lokalach. Pełna ewidencja nieruchomości dotyczy obrębów geodezyjnych: 0142 (Świbno) - teren ograniczony  ul. Heleny Modrzejewskiej, ul. Kempingową, ul. Krańcową, ul. Mieczysława Boguckiego, ul. Rufową, ul. Świbnieńską, ul. Trałową, ul. Uzdrowiskową, ul. Węgorzową, ul. Wiosłową oraz 0143 (Przegalina) - teren ograniczony ul. Akwenową, ul. Kempingową, ul. Klimatyczną, ul. Przegalińską, ul. Świbnieńską, ul. Urwistą, ul. Uzdrowiskową.

 Dane objęte modernizacją dotyczące kartoteki budynków, kartoteki lokali, rejestru budynków, rejestru lokali, mapy ewidencji gruntów i budynków, zostały wyłożone do wglądu w siedzibie Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. 3 Maja 9 w terminie od 02.07.2018r. do 20.07.2018r.  Z dniem 13.08.2018 roku stały się danymi ewidencji gruntów i budynków oraz zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Pomorskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Prezydent Miasta Gdańska rozstrzyga w drodze decyzji. Zarzuty do danych zawartych w w/w operacie ewidencyjnym, wniesione po upływie 30 dni, od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Pomorskiego traktuje się jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.