PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Informacja o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu.

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.247 z późn.zm.)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-V.6730.291-7.2021.EJ.364527 dnia 23.11.2021r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu na dz. nr : 43, 24, 20, 25, 27, 2, 4, 6, 7 w obrębie 069

 

W związku z powyższym informuję, że treść ww. decyzji jest dostępna w okresie 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie tut. urzędu od dnia 25.11.2021r.

Na Ostrowiu- skan decyzji (3.14 MB)

 

 

 

 

 

Elżbieta Jasiak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Wrzeszcz