Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańskie całodobowe pogotowie socjalne dla osób nietrzeźwych

A
A


Całodobowe Pogotowie Socjalne Dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku powstało w celu zapewnienia właściwej opieki, wsparcia oraz izolacji osób nietrzeźwych zatrzymanych przez służby miejskie i porządkowe.

Gdańska placówka dysponuje 30 miejscami dla osób nietrzeźwych w budynku przy ul. 3 Maja 6. Przebywać w nim będą osoby, które zgodnie z przepisami prawa „dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób”.
Z usługi będą korzystali wyłącznie mieszkańcy Gdańska oraz osoby tymczasowo przebywające na terenie Miasta Gdańska.

Pracownicy nowoutworzonej placówki mają za zadanie koncentrować się na pracy z osobą nietrzeźwą i jej problemami. Pogotowie ma realizować zadania zarówno opiekuńczo-wychowawcze, profilaktyczne, jak i medyczne.

Od 01 stycznia 2008 r. nietrzeźwi, potrzebujący pomocy gdańszczanie i osoby tymczasowo przebywające na terenie Gdańska mogą liczyć na bezpłatną, profesjonalną pomoc w zakresie:

 • całodobowej opieki nad osobami nietrzeźwymi, przyjmowanymi do placówki zgodnie z przepisami zarządzenia Nr 1553/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia procedur postępowania w sytuacjach związanych z koniecznością izolacji osób nietrzeźwych przez służby miejskie i porządkowe,
 • udzielania osobom nietrzeźwym świadczeń higieniczno – sanitarnych, takich jak kąpiel, dezynfekcja, odzież zastępcza na czas zatrzymania w Pogotowiu,
 • całodobowego dyżuru lekarza,
 • prowadzenia ewidencji osób nietrzeźwych doprowadzonych do Pogotowia,
 • motywowania do podjęcia kontaktu z placówkami leczenia uzależnień lub podjęcia leczenia odwykowego,
 • dokonywania wstępnej diagnozy uzależnienia metodą przesiewową,
 • informowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPS o osobach przebywających w Placówce (w przypadku kolejnego pobytu),
 • prowadzenia podstawowych działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie spożycia alkoholu i promowanie zdrowego stylu życia,
 • współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w celu zapewnienia prawidłowej budowy i przebiegu procesu pracy socjalnej,
 • współpracy w zakresie tworzenia koalicji instytucji zajmujących się problemem osób pijących ryzykownie celem stworzenia spójnego gminnego systemu monitorowania i wsparcia,
 • uruchomienia doraźnych świadczeń zdrowotnych dla osób, które mają utrudniony dostęp do służby zdrowia i zawarcia w tym zakresie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia najpóźniej do końca III kwartału 2008 r.

Pogotowie zrezygnowało z każdorazowego pobierania opłat za pobyt osób nietrzeźwych. Opłata w wysokości 20 zł będzie pobierana jedynie od osób przebywających wielokrotnie w Placówce.
Na działalność Pogotowia od 01.01.2008 r. do 31.12.2010 r. Miasto przeznaczyło kwotę 2.250.000 zł (w tym 750.000 zł w roku 2008).

Pogotowie Socjalne Dla Osób Nietrzeźwych
ul. 3 Maja 6
80- 803 Gdańsk
czynne codziennie przez całą dobę

Prowadzone przez: Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „PRZYSTAŃ” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 1a, tel. 058 302 37 44, 058 302 46 70

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Oddanie Towarzystwu Wspierania Potrzebujących „Przystań” zadania, jakim jest prowadzenie „Pogotowia socjalnego dla osób nietrzeźwych” jest zgodnie z długoletnimi celami polityki społecznej Miasta, ukierunkowanymi na zlecanie zadań własnych organizacjom pozarządowym.
Ilość zadań zlecanych do realizacji podmiotom niepublicznych, a tym samym kwota dotacji stale i konsekwentnie rosną. W 2006 roku łączna wielkość środków przeznaczona na współpracę z organizacjami pozarządowymi wyniosła 20 276 560 zł ( w tym 10 649 587 zł subwencji oświatowej na edukację niepubliczną), zaś w 2005 roku - 7 015 262 zł ( bez subwencji), co stanowi około 34% wzrostu ilości środków przekazywanych organizacjom.
Najważniejsze obszary, w których następuje zlecanie zadań organizacjom to: edukacja, pomoc społeczna, przeciwdziałanie uzależnieniom, profilaktyka i promocja zdrowia, kultura, ekologia, sport i kultura fizyczna oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

Piotr Piotrowski