PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Działania OHP na rzecz młodzieży.

Działania OHP na rzecz młodzieży.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W ramach swoich ustawowych zadań Ochotnicze Hufce Pracy realizują różnego typu międzynarodowe programy dla młodzieży. Korzystają przy tym w dużym stopniu ze wsparcia zarówno finansowego, jak merytorycznego instytucji międzynarodowych, m.in. Unii Europejskiej. Realizowane programy są przedsięwzięciami o charakterze społeczno-kulturalnym, oświatowym oraz praktyk zawodowych. Umożliwiają one młodym ludziom z różnych państw bezpośredni kontakt, sprzyjają znoszeniu barier kulturowych i językowych, przezwyciężaniu stereotypów i tworzeniu świadomych, obywatelskich postaw. Są dla nich doskonałą okazją do poznania innych krajów i kultur, a także do propagowania wiedzy o własnym kraju. Mają także znaczenie motywacyjne do nauki i pracy nad sobą. Przyczyniają się do poszerzania horyzontów młodych ludzi.
Zespół ds. Wdrażania Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej PWK OHP inicjuje, koordynuje i nadzoruje programy międzynarodowe, inicjuje kontakty z organizacjami spoza granic kraju, podejmuje negocjacje, dba o kontakty ze strategicznymi partnerami oraz pomaga w opracowywaniu programów i wniosków. Dla pracowników OHP, pracujących bezpośrednio z młodzieżą oraz współpracujących z jednostką wolontariuszy, organizowane są seminaria i szkolenia z zakresu prowadzenia międzynarodowych programów edukacyjnych dla młodzieży.
Ochotnicze Hufce Pracy pozyskują środki finansowe na realizację programów z różnych źródeł (MEN, programy edukacyjne Unii Europejskiej, jak Program ?Młodzież w działaniu?). Innym ważnym źródłem finansowania jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM).
W roku 2008 zainicjowano wiele działań z zakresu współpracy międzynarodowej. Wart odnotowania jest fakt zrealizowania dotychczas pięciu programów dofinansowywanych przez Polsko-Niemiecko Współpracę Młodzieży (w tym trzech w macierzystym ośrodku jednostki w Człuchowie oraz dwu wyjazdowych - we Frankfurcie i w Büchen) oraz czterech projektów dofinansowywanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach unijnych środków programu MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU (sześcionarodowa wymiana w Człuchowie, sześcionarodowa wymiana w Izmicie/Turcja oraz dwie wymiany bilateralne ? polsko-rumuńska w Człuchowie i polsko-turecka w Kirchehir/Turcja) z udziałem młodzieży PWK OHP.
W 2008 r. przedstawiciele PWK OHP, a także niektórych jednostek terenowych, wzięli udział w dwu międzynarodowych szkoleniach (Macedonia i Grecja). Obecność przedstawicieli OHP w tych spotkaniach daje szansę na dynamiczny dalszy rozwój międzynarodowych działań i sprawia, że OHP jest rozpoznawalną instytucją w kręgach organizacji młodzieżowych za granicą i przyczynia się to do nawiązywania nowych kontaktów.

W niedługim czasie Pomorska Wojewódzka Komenda OHP rozpocznie realizację projektu ?Szkolenie ? Praktyka ? Zatrudnienie - Rozwój? współfinansowanego z EFS w ramach Podziałania 1.3.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W tym roku łączna ilość beneficjentów, która zostanie objęta wsparciem w Województwie Pomorskim wynosi 165 uczestników. Projekt kierowany jest do osób w wieku 16-25 lat, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zaniedbującej obowiązki szkolne, pochodząca z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych i patologicznych. Projekt oferuje wiele możliwości kształcenia i rozwoju dla osób posiadających niewystarczające kwalifikacje zawodowe w stosunku do potrzeb rynku pracy jak i dla osób w ogóle nieposiadających kwalifikacji zawodowych. Dla uczestników projektu oferujemy możliwość skorzystania z zagranicznych praktyk i staży zawodowych.
Uczestnicy realizować będą program poprzez udział w zajęciach grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym, psychologiem oraz ze specjalistami m. in. z zakresu prawa pracy, a także uczestniczą w kursach zawodowych, językowych, komputerowych, prawa jazdy i zagranicznych stażach oraz praktykach zawodowych.

Projekt ?Szkolenie ? Praktyka ? Zatrudnienie - Rozwój? będzie realizowany na terenie województwa pomorskiego w Tczewie, Gdańsku, Gdyni; Słupsku i Bytowie.

CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SERDECZNIE ZAPRASZAMY.