PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Druga edycja otwartego konkursu ofert 2017 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Druga edycja otwartego konkursu ofert 2017 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza drugą edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert: 5 maja 2017 r.
(obowiązuje data wpływu do Urzędu)

UWAGA: ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia

Termin ogłoszenia listy ofert zawierających braki formalne do uzupełnienia: 23 maja 2017 r.

Oferent może uzupełnić braki formalne w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia listy ofert, tj. 24.05.2017 r., 25.05.2017 r. i 26.05.2017 r.

Pula środków: 350 000 zł

Szacowany termin rozpoczęcia realizacji projektów: przełom lipca i sierpnia 2017 r.


Proponowane zadania:

1)       realizacja ogólnopolskich i międzynarodowych projektów na terenach przylegających do głównej arterii komunikacyjnej miasta lub pasa nadmorskiego służących podnoszeniu atrakcyjności oferty kulturalnej i turystycznej Gdańska;

2)       realizacja działań artystycznych i kulturalnych aktywizujących mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym lub integrujących imigrantów, w szczególności w obszarach o utrudnionym dostępie do oferty kulturalnej;

3)       realizacja projektów z zakresu edukacji kulturowej rozwijających świadome uczestnictwo w kulturze;

4)       realizacja działań kulturalnych w przestrzeni publicznej Gdańska poprawiających jej atrakcyjność, jakość i użyteczność;

5)       realizacja projektów mających na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i tożsamości gdańskiej, kaszubskiej, pomorskiej, mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych, w szczególności nawiązujących do:

a)       idei wolności, solidarności i otwartości; (np. projektów upamiętniających dziedzictwo Solidarności i wydarzenia sierpniowe)

b)       500-lecia Reformacji;

c)  twórczości i postaci Hansa Memlinga;

d)  twórczości i postaci Daniela Chodowieckiego;

e)  twórczości i postaci Güntera Grassa;

6)       realizacja niekomercyjnych, niskonakładowych projektów wydawniczych w formie drukowanej oraz innych technik zapisu o tematyce ściśle związanej z Gdańskiem o dotacji w wysokości nie przekraczającej 50% całkowitych kosztów projektu.

DO POBRANIA:

Szczegółowe warunki drugiej edycji otwartego konkursu ofert 2017 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (719.04 KB)

Formularz oferty (51.72 KB)

Formularz-oferty-format-odt. (47.04 KB)

Formularz-oferty-format-Word-93 (207.5 KB)

Pomocnicza instrukcja wypełniania oferty (837.88 KB)

Karta oceny oferty (493.05 KB)

Zarządzenie nr 633/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 kwietnia 2017 r. ws. konkursu (75.7 KB)

Konsultacji związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz zakresem formalnym przygotowania ofert, udzielają:

Lilianna Kowalewska, pok. 155, tel. (58) 323 65 51, e-mail: lilianna.kowalewska@gdansk.gda.pl

Milena Rudzińska, pok. 156, tel. (58) 323 65 16, e-mail: milena.rudzinska@gdansk.gda.pl

Milena RudzińskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. KulturyReferat ds. Mecenatu Kultury
Milena Rudzińska - najnowsze