PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Dofinansowanie projektów kulturalnych w ramach Funduszu Małych Projektów Transgranicznych i Międzynarodowych.

Dofinansowanie projektów kulturalnych w ramach Funduszu Małych Projektów Transgranicznych i Międzynarodowych.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję o możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Transgranicznych i Międzynarodowych.
Fundusz Małych Projektów jest Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregionu Bałtyk, który uzyskał współfinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące konkursu ogłoszonego 09.09.2008 r.
Termin składania wniosków upływa 8.10.2008 r. o godz. 15.00.
Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5000 Euro, natomiast maksymalna kwota dofinansowania to 30 000 Euro.
Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 85% wartości całego projektu.

Beneficjenci:

  • samorządy szczebla lokalnego/regionalnego oraz jednostki im podlegające z terenu województw Pomorskiego i Warmińsko ? Mazurskiego;
  • organizacje pozarządowe oraz instytucje posiadające siedzibę na terenie województw Warmińsko ? Mazurskiego oraz Pomorskiego.

Fundusz wspiera realizację małych, tzw. ?miękkich? projektów o charakterze działań typu ?ludzie dla ludzi?. Dopuszczalne obszary działalności to:

Działanie A: współpraca trans graniczna

  • rozwój i wdrożenie inicjatyw współpracy przygranicznej, ukierunkowanych na wzmocnienie operacyjne samorządów oraz stymulowanie inicjatyw społecznych w obszarze ochrony zdrowia oraz przedsiębiorczości w regionach;
  • współpraca w zakresie przygranicznej Eko ? turystyki w rozwijających się regionach;

Działanie B: współpraca międzyregionalna

  • transfer wiedzy z regionów bardziej do mniej rozwiniętych;
  • promocja regionalnego i lokalnego rozwoju w Polsce;
  • zapewnienie rozwoju komunikacji i rozwoju systemów wymiany informacji;
  • szkolenie personelu instytucji samorządowych w celu podniesienia ich profesjonalnych umiejętności;

Przykładowe działania podejmowane w ramach realizowanych projektów:

  • tworzenie publikacji, materiałów informacyjnych, folderów, broszur itp.
  • organizacja działań promocyjnych, spotkań, seminariów, warsztatów, szkoleń, cykli edukacyjnych, targów wiedzy, konferencji ukierunkowanych na wymianę doświadczeń, itp.

Partnerstwo: Wnioskodawcy muszą występować z wnioskiem w porozumieniu z co najmniej jednym partnerem zagranicznym, posiadającym siedzibę w jednym z krajów: Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, z regionu Morza Bałtyckiego, i/lub z krajów będących wschodnimi sąsiadami Polski (Ukraina, Białoruś, Federacja Rosyjska ? tylko Obwód Kaliningradzki).

Czas trwania:
Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 8 m-cy + 2 miesiące na ostateczne rozliczenia., Projekt może rozpocząć się nie wcześniej niż 15 grudnia 2008 r. W ramach Funduszu ostateczny termin zakończenia realizacji projektu to lipiec 2010 r.

Formularz wniosku i szczegółowe wytyczne są dostępne na stronie internetowej: www.eurobalt.org.pl
Wszelkie pytania można kierować do sekretariatu Euroregionu Bałtyk tel. 055 235 55 99.

Informacje dodatkowe:
Poza wyżej opisanym konkursem Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Bałtyk przewiduje jeszcze dwa nabory projektów w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych
i Międzyregionalnych. Prawdopodobne terminy to przełom marca i kwietnia 2009 r. oraz przełom sierpnia i września 2009 r.

Szkolenia:
Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Bałtyk będzie realizować nieodpłatne szkolenia dotyczące procedur składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Funduszy Małych Granów Transgranicznych i Międzyregionalnych. Planowany termin szkolenia 30.09.2008 r. w Gdańsku.
Informacje o szkoleniu będą aktualizowane na stronie Euroregionu Bałtyk www.eurobalt.org.pl .

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!