Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

20.09.2019 r. - „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z lokalem usługowym oraz infrastrukturą techniczną, w Gdańsku przy ul. Gdańskiej, dz. nr 542 obręb 0045”

A
A

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku działając w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zawiadamia, że dnia 17 września 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr WŚ-I.6220.II.32D.2019.AN dla inwestycji pn.: 

„Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z lokalem usługowym oraz infrastrukturą techniczną, w Gdańsku przy ul. Gdańskiej, dz. nr 542 obręb 0045”

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenu objętego przedmiotową inwestycją, a także terenów przyległych do niego, o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku pokój nr 26 w budynku przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku.

Na ww. decyzję przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska, w terminie 14 dni od daty zapoznania się z jego treścią (adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Gdańsku – Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8/12;  80-803 Gdańsk).