PORTAL MIASTA GDAŃSKA

18 posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej

18 posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej
18 posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Jakość edukacji - Monitorowanie Jakości Edukacji ?Gdańskie Lwy? i analiza wyników zewnętrznych egzaminów końcowych uczniów gdańskich szkół.

W związku z przygotowaniami informacji o stanie o stanie realizacji zadań oświatowych dla Rady Miasta Gdańska za miniony rok szkolny 18. posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej było poświęcone analizie wyników egzaminów zewnętrznych i konkursów w ramach Monitorowana Jakości Edukacji ?Gdańskie Lwy?.

Członkowie Gdańskiej Rady Oświatowej podkreślali iż, dokonując oceny pracy szkoły należy przyjąć punkt widzenia ucznia, biorąc pod uwagę obecną sytuację, w której wyniki egzaminów zewnętrznych decydują o jego dalszym losie. Stąd należy uczynić wszystko, aby w pierwszym rzędzie zapewnić mu możliwie najlepszy start na kolejnych etapach eduakcji, nie pomijając jednak pozostałych aspektów pracy szkoły. Natomiast warto zastanowić się nad tym jak oceniać ucznia, aby ocena ta w pełni oddawała jego potencjał.

Z wstępnej analizy wyników egzaminów końcowych i EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej) wynika, że gdańscy gimnazjaliści osiągają porównywalnie wyższe wyniki z części matematyczno-przyrodniczej, jednocześnie osiągając lepsze przyrosty, zaś nieco słabiej wypada część humanistyczna. Jest to związane m. in. z troską i dodatkowymi działaniami władz miasta w zakresie nauczania matematyki w gdańskich szkołach ? dodatkowe godziny lekcyjne, miejski projekt Matematyka królową nauk.

Jako pożądane kierunki działań, członkowie GRO wskazywali na ważną rolę zespołów nauczycielskich, które powinny szczegółowo analizować wyniki swojej szkoły i podejmować  dyskusję nad ich przyczyną, szukając optymalnych rozwiązań dla podniesienia jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej. Szkoły, w których praca ta jest niezadowalająca powinny być poddane pogłębionej analizie, zaś osiągające wysokie przyrosty wiedzy i umiejętności wzmacniane, w formie np. premii dla dyrektorów i nauczycieli tych placówek. Podstawą dla takiego rodzaju rozwiązań powinien być wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej, wyniki przyrostów z Systemu Monitorowania Jakości Edukacji ?Gdańskie Lwy? oraz program skutecznych działań w zakresie podnoszenia jakości edukacji w szkole.

Dr Jolanta Kruk z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego podkreśliła, że problem podnoszenia jakości kształcenia jest ściśle związany z systemem egzaminowania. Wszelkie mankamenty tego systemu wpływają na codzienną pracę nauczyciela, który w dużym stopniu musi zwracać uwagę na osiągane mierzalne efekty swej pracy w postaci wyników egzaminacyjnych. Dobrze się stało że do tej oceny pracy szkoły włączono EWD ale to nie zmienia faktu, że inne ważne czynniki wpływające na ogólny dydaktyczny poziom szkoły nie są  uwzględniane w wystarczającym stopniu a mają duże znaczenie dla osiągnięć i motywacji uczniów. Należą do nich: kultura szkolna, relacje interpersonalne, atmosfera panująca podczas lekcji, zróżnicowanie sposobów pracy dydaktycznej, innowacyjność dydaktyczna, infrastruktura szkoły.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gdańsku  w roku 2008/2009 zostanie przedstawiona radnym podczas posiedzenia 29 października 2009 i będzie upubliczniona w serwisie internetowym miasta www.gdansk.pl w module Edukacja.

Członkowie Gdańskie Rady Oświatowej przyjęli jednogłośnie rekomendacje systemowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny umożliwiających efektywne działanie jednostek samorządu terytorialnego, przygotowane przez zespół roboczy GRO dla sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Rekomendacje zostaną również przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej. Rekomendowane rozwiązania są wskazaniem kierunków potrzebnych zmian legislacyjnych, które w znaczący sposób wesprą system edukacji zmniejszając eskalację problemów w sferze edukacji.

Kolejne posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej zostało zaplanowane na 12 listopada 2009 r.
____________________________________

Gdańska Rada Oświatowa jest organem społecznym o charakterze doradczym. Opinie członków Rady dot. projektów uchwał Rady Miasta Gdańska są przekazywane Przewodniczącemu Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska po każdym posiedzeniu.