PORTAL MIASTA GDAŃSKA

17 posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej

17 posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej
17 posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 i rekomendowane kierunki zmian w zakresie systemowego wspierania rodzin.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 17 września wznowiła swoją działalność Gdańska Rada Oświatowa. Tematem przewodnim spotkania była organizacja roku szkolnego 2009/2010 oraz przygotowanie informacjio stanie realizacji zadań oświatowych dla Rady Miasta Gdańska za miniony rok szkolny - zgodnie z zapisem Ustawy o systemie oświaty (Art. 5a ust. 4) :

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny , w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1,2,i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

1. Informacja o szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk

typ szkoły

liczba szkół

w tym:

przedszkola

54

4 spec.

szkoły podstawowe

68

4 przyszpit., 4 spec., 1 dla dor.

gimnazja

48

4 przyszpit., 5 spec., 1 dla dor., 1 PdP

licea ogólnokształcące

28

1 uz. spec., 1 uz. dla mł., 2 dla dor., 2 uz. dla dor.

technika i licea profilowane

19

4 LP, 3 T dla dorosłych

zasadnicze szkoły zawodowe

13

3 spec., 2 dla dorosłych

szkoły policealne

8

6 dla dorosłych

inne placówki

16

SOSW 2, SORW, 2 SPdP, 7 PPP, PM, Szk. Muz., GOKF, Bursa, Schronisko,

2. Informacja o liczbie uczniów w szkołachprowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk

Typ placówki

Liczba uczniów

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

przedszkola

6 166

6 418

5 638

5 580

szkoły podstawowe
w tym kl. ?0?

25 025

23 451

22 874

22 689

gimnazja

13 861

12 883

12 450

11 762

licea ogólnokształcące

10 897

10 420

10 083

9 744

technika

6 956

6 411

6 432

6 195

licea profilowane

1 726

1 025

588

322

zasadnicze sz. zawodowe

1 891

1 723

2 077

2 055

szkoły policealne

814

455

593

428

sz. przysp. do pracy

90

105

115

102

razem uczniowie

67 426

62 891

60 850

58 877

3. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów, przygotowujące do egzaminów zewnętrznych i rozwijające pasje, wprowadzone dzięki zmianom w Ustawie ? Karta Nauczyciela (Art. 42)

TYP placówki

RAZEM
godziny

Zajęcia wyrównawcze
%

Zajęcia przygotowawcze
%

Koła zainteresowań
%

Inne - zaj. indyw., terapia, świetlica
%

SP

2 300

29,3

4,4

47,5

18,8

G

1333

20,7

12,2

56,9

10,2

LO

692

15,1

37,5

44,5

2,8

T, LP

564

20,6

32

45,9

1,8

ZSZ

115

21,9

28,9

44

5,2

Inne

73

6,9

4,1

54,5

34,5

Razem

5076

--------

--------

-------

--------

4. W 2009 roku pozyskaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej 152 923 zł na monitoring wizyjny gdańskich szkół. Pozwoli to na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w 21. gdańskich placówkach oświatowych.

5. W tym roku szkolnym wzbogacą się również szkoły podstawowe. Do szkolnych kącików zabaw trafią pomoce dydaktyczne dla najmłodszych. W ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej ?Radosna Szkoła? pozyskano 335 216 zł dla 29 placówek:

  • SP nr: 4, 8, 12, 14, 16, 17, 24, 42, 45, 47, 49, 50, 60, 62, 76, 77, 80, 81, 84, 89,
  • ZKPiG nr: 4, 5, 12, 13, 20, 21, 26, 32
  • ZSOiZ nr 1
  • ZSO nr 8

Wysokość dofinansowania wynosiła od 6000 zł do 12000 zł. Aż 20 szkół uzyskało maksymalną kwotę dofinansowania.

6. W ramach programu ?Junior GDAŃSK 2012? Społecznego Komitetu Wsparcia Euro 2012 sukcesywnie powstają i są modernizowane szkolne boiska sportowe. Dotychczas przy wsparciu 13. lokalnych przedsiębiorców powstało 10 boisk przy placówkach: SP 39, SP 46, SP 61, SP 79, SP 80; G 2, G 26, ZKPiG 20, IX LO, ZSBO. Do końca 2009 roku zostanie otwartych kolejnych 8 obiektów.

7. Podczas posiedzenia zespół roboczy Gdańskiej Rady Oświatowej zaproponował rekomendacje dla kierunków zmian w zakresie systemowego wspierania rodziny. Poniższa rekomendacja zostanie przekazana sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny jako głos w sprawie pożądanych kierunków zmian legislacyjnych.

Kolejne posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej zostało zaplanowane na 15 października 2009 r.
____________________________________

Gdańska Rada Oświatowa jest organem społecznym o charakterze doradczym. Opinie członków Rady dot. projektów uchwał Rady Miasta Gdańska są przekazywane Przewodniczącemu Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska po każdym posiedzeniu.