PORTAL MIASTA GDAŃSKA

16 posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej

16 posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej
16 posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej - Tematem przewodnim kolejnego posiedzenia Gdańskiej Rady Oświatowej 16-go czerwca br. był status nauczyciela, wsparcie i doradztwo metodyczne.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Tematem przewodnim kolejnego posiedzenia Gdańskiej Rady Oświatowej 16-go czerwca br. był status nauczyciela, wsparcie i doradztwo metodyczne.

Podczas czerwcowego posiedzenia wiele uwagi poświęcono statusowi nauczyciela i systemowi awansu zawodowego oraz sytuacji doradztwa metodycznego w Gdańsku i województwie pomorskim.

Struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w gdańskich placówkach oświatowych:

1wykres
 • liczba nauczycieli dyplomowanych - 3 121
 • liczba nauczycieli mianowanych ? 2 585
 • liczba nauczycieli kontraktowych ? 1 564
 • liczba nauczycieli stażystów ? 407
 • liczba nauczycieli bez st. awansu zawod. ? 34
 • liczba nauczycieli bez st. awansu zawod.
 • (na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela) ? 14

 

n. stażyści

n. kontraktowi

n. mianowani

n. dyplomowani

Przedszkola

4%

20%

40%

36%

kl. ?0?

4%

15%

50%

31%

Szkoły podstawowe

5%

19%

32%

44%

Gimnazja

5%

21%

32%

42%

Licea ogólnokształcące

5%

19%

31%

45%

Szkoły ponadgimn. zawodowe

5%

22%

36%

36%

Maksymalny odsetek zatrudnienia nauczycieli dyplomowanych w gdańskiej placówce wynosi 70%.

Próba porównania wyników szkół w odniesieniu do zatrudnienia nauczycieli dyplomowanych (najwyższy stopień awansu) wykazała, że najwyższy średni stanin z zewnętrznych egzaminów końcowych osiągnęły placówki zatrudniające:

 • w szkołach podstawowych od 35% do 45% nauczycieli dyplomowanych
 • w gimnazjach od 25% do 35% nauczycieli dyplomowanych.

Podobnie wykazała próba porównania wskaźników poziomu przyrostu wiedzy wykonana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku na 5-u gimnazjach. Po przeanalizowaniu zestawień okazało się, że najlepsze wyniki osiągnęły gimnazja, które zatrudniały odpowiednio 18% nauczycieli dyplomowanych (najlepszy wynik) i 31% nauczycieli dyplomowanych.

Omawiając problematykę wsparcia i doradztwa metodycznego przedstawiono:

 1. Rozwój zawodowy nauczyciela ? działania wspierające samorządu gdańskiego w zakresie organizacji doskonalenia i doradztwa metodycznego dla nauczycieli - Dyrektor Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku Elżbieta Walkiewicz
 2. Problemy związane z organizacją doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli z perspektywy samorządu województwa ? Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Elżbieta Lamparska
 3. Potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia i stan doradztwa metodycznego w województwie  pomorskim ? Dyrektor Wydziału Diagnoz i Analiz  Edukacyjnych Kuratorium Oświaty Jerzy Wiśniewski
 4. Informacja o szkoleniach nauczycieli w zakresie sprawdzania egzaminów zewnętrznych realizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku ? Kierownik Wydziału Badań i Analiz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku Barbara Przychodzeń.

Odnosząc się do problematyki wsparcia i doradztwa metodycznego nauczycieli dr Jerzy Wiśniewski z Kuratorium Oświaty w Gdańsku przedstawił wyniki badania potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia, które zostało przeprowadzone przez Wydział Diagnoz i Analiz Edukacyjnych jesienią 2008 roku.

Tematyka doskonalenia preferowana przez nauczycieli:

z krótszym stażem

z dłuższym stażem

 • Praca z uczniem zagrożonym niskimi osiągnięciami edukacyjnymi

 

 • Praca z uczniem o specyficznych  potrzebach edukacyjnych
 • Budowanie pozytywnych relacji uczeń-nauczyciel oraz uczeń-uczeń
 • Praca nauczyciela wychowawcy
 • Emisja i higiena głosu
 • Przeciwdziałanie przemocy
  i agresji w szkole

 

 • Prawo oświatowe w przepisach/dokumentach wewnątrzszkolnych
 • Planowanie pracy w szkole z uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych
 • Zadania dyrektora szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego nad realizacją podstawy programowej
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację działań edukacyjnych i wychowawczych  w szkole
 • Diagnoza trudności wychowawczych
  i sposoby radzenia sobie z nimi (tworzenie programów wychowawczych).

 Podsumowanie badania:

 • ponad połowa uczestników badania ma możliwość korzystania z pomocy doradcy metodycznego i ok. 28% korzysta z tej możliwości co najmniej raz w roku, spotykając się  z doradcą metodycznym w placówce doskonalenia;
 • około 35% nauczycieli zadeklarowało, że nie korzysta w ogóle z ww. pomocy
 • dostęp do doradcy w swoim powiecie ma ok. 10%, a w swojej gminie 4% nauczycieli uczestniczących w badaniu;
 • nauczyciele oczekują od doradcy metodycznego wsparcia w zakresie warsztatu/metod pracy, krótkich doraźnych konsultacji, podejmowania działań innowacyjnych oraz prawa oświatowego;
 • uczestnicy wyrazili pozytywną opinię na temat funkcjonowania doradztwa, jednak część z nich ok. 44% zadeklarowało brak dostępu do doradcy metodycznego.

W drugiej części wystąpienia został zaprezentowany stan doradztwa metodycznego w województwie pomorskim.

 

2wykres

 

3wykres

Dotychczasową działalność Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku (link do http://www.okun.gda.pl) zaprezentowała dyrektor dr Elżbieta Walkiewicz. Od czerwca 2003 roku OKUN zorganizował ponad 1764 konferencji, kursów, seminariów i warsztatów dotyczących różnorodnych tematów związanych z nauczaniem i edukacją. Przeszkolono łącznie 10 240 nauczycieli, w tym na kursach językowych 3 050 nauczycieli (Stan na dzień 31.05.2009 r.).
Gdański OKUN uczestniczy również w europejskich projektach edukacyjnych w ramach programów Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji Socrates i Uczenie się przez całe życie: European Label, Grundtvig, Comenius, Leonardo da Vinci.

Stan doradztwa metodycznego z perspektywy samorządu województwa pomorskiego przedstawiła Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego Elżbieta Lamparska,  wskazując na pilną potrzebę określenia:

 • Jaką rolę ma pełnić doradca:
  • w podnoszeniu efektywności pracy szkoły?
  • w doskonaleniu i rozwoju nauczycieli?
 • Jak tworzyć system doradztwa metodycznego?
 • Jakie kryteria stosować przy powoływaniu doradców?
 • Jakie kwalifikacje powinien mieć doradca?
 • Jakie powinny być standardy pracy doradcy?
 • Jak powinno przebiegać kształcenie/dokształcanie doradców?

Po zaprezentowaniu stanu doradztwa metodycznego w Gdańsku i województwie pomorskim w odniesieniu do wyników badań Kuratorium Oświaty oraz badań wykonanych przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w związku z reformą edukacji podczas dyskusji powołano zespół ds. opracowania modelu systemu doradztwa metodycznego.

W sytuacji częstych zmian w systemie edukacji jakie mają miejsce od 2000 roku doradztwo metodyczne jest bardzo ważnym elementem wsparcia nauczyciela i powinno być jak najszybciej dostosowane do obecnej sytuacji w obszarach: legislacyjnym, finansowym, merytorycznym, organizacyjnym i promocyjnym ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji doradcy, który powinien być autorytetem w swojej specjalności.

W końcowej części posiedzenia członkowie GRO pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Miasta Gdańska przygotowany na czerwcową sesję Rady w sprawie zmiany nazwy Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 31 przy Akademickim Centrum Klinicznym Szpitala Akademii Medycznej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dębinki 7.

Kolejne posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej zostało zaplanowane na 17 września 2009 r.
____________________________________

Gdańska Rada Oświatowa jest organem społecznym o charakterze doradczym. Opinie członków Rady dot. projektów uchwał Rady Miasta Gdańska są przekazywane Przewodniczącemu Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska po każdym posiedzeniu.