PORTAL MIASTA GDAŃSKA

13. posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej

13. posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

We wtorek 17-go lutego br. w Sali Herbowej Rady Miasta Gdańska odbyło się kolejne posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej. Tematem przewodnim obrad była ?Jakość edukacji w gdańskich szkołach".

Po omówieniu i zaopiniowaniu projektów uchwał Rady Miasta Gdańska dotyczących oświaty członkowie Rady zapoznali się z wynikami końcowych egzaminów zewnętrznych gdańskich szkół oraz wynikami konkursów przedmiotowych w ramach Systemu Monitorowania Jakości Gdańskie Lwy. Pani Barbara Przychodzeń z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przedstawiła metodę Szacowania przyrostu osiągnięć edukacyjnych uczniów mierzonych wynikami egzaminów zewnętrznych, jaką może być edukacyjna wartość dodaną (EWD).

EWD jest miarą przyrostu osiągnięć uczniów w określonym czasie uczenia się, tzn. miarą tempa ich rozwoju w tym czasie, a zatem również miarą skuteczności pracy szkoły. Przy jej szacowaniu uwzględnia się początkowy stan osiągnięć szkolnych uczniów oraz stopień wykorzystania zasobów, jakimi dysponuje szkoła. EWD w punktach możemy obliczyć za pomocą Kalkulatora EWD (www.ewd.edu.pl) dla szkół, klas lub grup uczniów (można analizować każdą grupę uczniów powyżej 10, pamiętając o tym, że przedziały ufności liczone są na poziomie 95% i dla małych grup będą one szersze niż dla dużych).  Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wskaźnikiem poziomu osiągnięć poznawczych uczniów, a EWD jest wskaźnikiem skuteczności uczenia.

Edukacyjna wartość dodana to odpowiedź, na apel środowiska oświatowego, które wielokrotnie podkreślało, że ocena pracy szkoły wyłącznie na podstawie suchych wyników z egzaminów końcowych, może być krzywdząca, bo nie oddaje zaangażowania i wkładu pracy wielu nauczycieli, którzy pracują w trudnych środowiskach i borykają się z problemami wychowawczymi i socjalnymi uczniów. Porównując wyniki z egzaminów końcowych w szkole podstawowej i gimnazjum, wskaźnik EWD pokazuje w jakim stopniu przez 3 lata nauki został pomnożony potencjał ucznia, czy też może wręcz przeciwnie.

Swoje wnioski i propozycje na temat jakości gdańskiej edukacji przedstawił również zespół roboczy Gdańskiej Rady Oświatowej. W związku z niezadowalającym poziomem jakości edukacji w wielu gdańskich szkołach podkreślano potrzebę dokładniejszego i systematycznego badania skuteczności nauczania w placówkach w celu określenia przyczyn dużych różnic w wynikach egzaminów zewnętrznych oraz EWD. Podkreślono potrzebę rozpoczęcia prac zmierzających do stworzenia docelowo szerokiej bazy danych dotyczących oświaty i opracowania zestawu narzędzi umożliwiających zainteresowanym jednostkom pełniejszą ocenę jakości pracy szkoły. Zespół wskazał również czynniki, które mogą mieć znaczący wpływ na podniesienie jakości edukacji:

  •          system motywacji uwzględniający gratyfikację finansową dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół bezpośrednio związanych ze stwierdzonym  przyrostem wiedzy i umiejętności uczniów,
  •          organizowanie otwartych konkursów na projekty edukacyjne mające na celu podnoszenie efektywności kształcenia,
  •          szkolenia Rad Pedagogicznych dotyczące interpretowania wyników egzaminów zewnętrznych,  EWD, MJE ?Gdańskie Lwy", możliwości dodatkowych analiz,
  •          tło analiz - jako podstawowy warunek dokonywanych przez organy prowadzące porównań, interpretacji,
  •          prezentowanie wyników - rankingi - próby zachęcenia mediów do prezentowania nie surowych wyników osiąganych przez szkoły ale przyrostów wiedzy i umiejętności uczniów w poszczególnych szkołach,
  •          ciągłe doskonalenie doradztwa zawodowego, którego celem jest uniknięcie przez uczniów nietrafnych wyborów kierunku dalszego kształcenia,
  •          monitorowanie losów absolwentów szkół ponadgimnazjalnych przez szkoły wyższe.

Jakość gdańskiej edukacji wymaga szczególnej uwagi, ponieważ jest odwrotnie proporcjonalna do wysokości ponoszonych na nią nakładów, które należą do najwyższych w Polsce - wśród miast wojewódzkich i innych o podobnym przekroju społecznym.

Kolejne posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej w dniu 12 marca będzie poświęcone współpracy międzynarodowej gdańskich szkół i ich ?otwartości na świat".

Gdańska Rada Oświatowa jest organem społecznym o charakterze doradczym. Opinie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska są przekazywane po każdym posiedzeniu Przewodniczącemu Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska.