Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Informacje dodatkowe

A
A

W realizacji zadań Biuro Prezydenta ds. Kultury współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, a w szczególności z:

 •  Biurem Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta[1] oraz Biurem Prezydenta ds. Sportu w zakresie konstruowania długo- i krótkofalowej polityki związanej z organizacją i promocją strategicznych projektów kulturalnych Miasta;
 • Kancelarią Prezydenta oraz Wydziałem Kadr i Organizacji w zakresie organizacji obchodów ważnych rocznic, uroczystości i spotkań;
 • Wydziałem Rozwoju Społecznego w zakresie tworzenia i realizacji projektów z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej oraz w realizacji społecznych projektów kulturalnych;
 •  Kancelarią Prezydenta w zakresie międzynarodowej współpracy kulturalnej;
 • Wydziałem Polityki Gospodarczej w zakresie planowania nowych inwestycji kulturalnych oraz projektowania i realizacji zadań z zakresu turystyki kulturowej;
 •  Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej;
 •  Wydziałem Programów Rozwojowych w zakresie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych z zakresu kultury oraz projektów kulturalnych finansowanych z funduszy zewnętrznych;
 •  Wydziałem Kadr i Organizacji w zakresie spraw pracowniczych kierowników jednostek kultury podległych Miastu;
 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie opracowywania zasad i przydzielania artystom lokali na prowadzenie działalności twórczej, ustaleń dotyczących wprowadzania dodatkowej komunikacji podczas imprez miejskich, inicjowania i realizacji działań prowadzących do wypełnienia przez Miasto postanowień Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej oraz wnioskowania i przedkładania propozycji zagospodarowania nieruchomości (w tym zwalnianych nieruchomości);
 •  Biurem Rozwoju Gdańska, Wydziałem Skarbu i Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie planowania i opiniowania funkcji kulturalnych w przestrzeni miejskiej;
 •  Strażą Miejską w zakresie zapewnienia ładu i porządku podczas imprez kulturalnych organizowanych przez Miasto;
 •  Biurem Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta w zakresie strategicznych projektów kulturalnych Miasta;
 •  organami dzielnic Miasta w zakresie działalności placówek kultury oraz wspierania wydarzeń kulturalnych inicjowanych przez rady jednostek pomocniczych Miasta;
 •  z organami administracji rządowej i samorządowej oraz ich agendami, a także z uczelniami, instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie projektów kulturalnych;
 •  Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w zakresie zmian komunikacyjnych (zamknięcia bądź wyłączenia z ruchu ulic) podczas imprez plenerowych i ustaleń dotyczących wprowadzenia dodatkowej komunikacji;
 •  Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego nadzorowanych instytucji kultury;
 • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia.


Biuro Prezydenta ds. Kultury wykonuje zadania związane z nadzorem nad działalnością:

 • Muzeum Gdańska,
 • Gdańskiego Archipelagu Kultury,
 • Klubu „Żak”,
 • Teatru Miejskiego „Miniatura”,
 • Cappella Gedanensis,
 • Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”,
 • Polskiego Chóru Kameralnego „Schola Cantorum Gedanensis”,
 • Europejskiego Centrum Solidarności,
 • Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego,
 • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – filie miejskie,
 • Gdańskiej Galerii Miejskiej,
 • Instytutu Kultury Miejskiej.