Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Informacje dodatkowe

A
A

W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu oraz z gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, a w szczególności z:

 • Wydziałem Geodezji w zakresie określania stanu prawnego nieruchomości,
 • Biurem Rozwoju Gdańska w zakresie inicjowania i sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych opracowań planistycznych, niezbędnych w gospodarce przestrzennej Miasta oraz wprowadzania w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących zasad zagospodarowania przestrzeni  publicznej w kontekście standardów estetyki tej przestrzeni,
 • Wydziałem Programów Rozwojowych w zakresie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych oraz realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,
 • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz zaciągania pożyczek preferencyjnych na zadania realizowane przez Wydział,
 • Wydziałem Środowiska w zakresie uzgadniania projektów budowlanych inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, przekazywania danych niezbędnych do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie, uzgadniania zakresu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, uzgadniania sposobu postępowania z ziemią o gruzem, wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz urządzania terenów zielonych w obrębie przestrzeni publicznej,
 • Wydziałem Skarbu w zakresie prawa do dysponowania na cele budowlane gruntami na terenach komunalnych, wydawania dokumentów i opinii w sprawie zasadności nabywania przez cudzoziemców nieruchomości oraz regulowania stanów prawnych nieruchomości,
 •  Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie opiniowania rozwiązań projektowanych przekształceń i modernizacji obiektów komunalnych, adaptacji części nieruchomości wspólnej, zmiany przeznaczenia lokali i części nieruchomości wspólnej, wydawania opinii urbanistycznych dotyczących lokalizacji targowisk, informacji sieciowej oraz inicjowania i realizacji działań prowadzących do wypełnienia przez Miasto postanowień Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej,
 • Wydziałem Skarbu i Geodezji w zakresie ustalania sprzedanych nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
 • Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie dopuszczania do użytkowania strzelnic,
 • Centrum Partnerstwa i Biznesu w zakresie obsługi inwestora i przedsiębiorcy,
 • Wydziałami Gospodarki Komunalnej, Rozwoju Społecznego, Polityki Gospodarczej, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biurem Rozwoju Gdańska, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, w zakresie opracowywania wieloaspektowych analiz o stanie miasta pod kątem identyfikacji zjawisk kryzysowych i ich przyczyn,
 • Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w zakresie opiniowania rozwiązań projektowanej infrastruktury technicznej i drogowej oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej,
 • Wydziałem Polityki Gospodarczej w realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz badań opinii mieszkańców dotyczących rozwiązań w przestrzeni publicznej,
 • Strażą Miejską w zakresie przeciwdziałania degradacji przestrzeni publicznej,
 • Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej,
 • Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną w zakresie wniosków o wprowadzenie w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów dot. zasad zagospodarowania przestrzeni publicznej w kontekście standardów estetyki tej przestrzeni,
 • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia.


 

Zadania w zakresie przygotowania decyzji administracyjnych:

 • przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z organami i instytucjami wskazanymi w przepisach prawa
 • ocena zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w procedurze wydawania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę
 • wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
 • wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • wydawanie postanowień nakładających na przedstawiających projekty budowlane obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości
 • przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na inny podmiot
 • wydawanie decyzji o zmianie decyzji pozwolenia na budowę
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę
 • wydawanie postanowień nakładających na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów
 • przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na rozbiórkę
 • wnoszenie sprzeciwu w formie decyzji, w przypadku nie uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów zgłoszenia
 • wnoszenie sprzeciwu w formie decyzji, w sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy wykonania robót objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę
 • wnoszenie sprzeciwu w formie decyzji w sytuacji, gdy zgłoszenie narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy
 • wnoszenie sprzeciwu w formie decyzji, w sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy budowy obiektu tymczasowego w miejscu, w którym obiekt istnieje
 • wydawanie decyzji nakładających obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę
 • kierowanie wezwań o uzupełnienie formalno - prawnych braków podań (wniosków)
 • wydawanie postanowień w przedmiocie zawieszenia postępowania
 • wydawanie postanowień o wznowieniu postępowania
 • wydawanie postanowień o sprostowaniu oczywistej omyłki
 • wydawanie postanowień o wyjaśnieniu wątpliwości co do treści decyzji
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • wydawanie zaświadczeń o przyjęciu zgłoszenia o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę
 • wydawanie decyzji kończących wznowione postępowanie
 • wydawanie decyzji zmieniających lub uchylających decyzje
 • wydawanie decyzji o umorzeniu postępowania
 • wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie lub uchylających decyzje