PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, a w szczególności z:

 • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz zaciągania pożyczek preferencyjnych na zadania realizowane przez Wydział,
 • Wydziałem Urbanistyki i  Architektury  w zakresie uwarunkowań do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu związanych z ochroną środowiska, zieleni, opiniowania lokalizacji inwestycji pod kątem ochrony wód i ochrony przeciwpowodziowej, zgodności wnioskowanych prac geologicznych z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, uzgadniania sposobu postępowania z ziemią i gruzem, przeznaczania działek rolnych oraz wyłączania gruntów rolnych z produkcji, budowy, rewaloryzacji oraz urządzania terenów zielonych w obrębie przestrzeni publicznej, uzgodnień zakresu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych,
 • Wydziałem Programów Rozwojowych w zakresie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych, realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych oraz w zakresie realizacji założeń polityki ekologicznej Miasta przy planowaniu i realizacji inwestycji dotyczących budowy: zbiorników retencyjnych, osłony przeciwpowodziowej Miasta, modernizacji potoków, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizacji gospodarki odpadami, systemu ogrzewania,
 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie realizacji zadań rzeczowych dotyczących urządzeń wodno-melioracyjnych i zieleni w celu realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, eksploatacji: ujęć wody, miejskich oczyszczalni ścieków, rzek i potoków, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej, ochrony jakości i zasobów wód oraz naruszeń stosunków wodnych związanych z eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych, gospodarki odpadami, budowy terenów zieleni miejskiej, prowadzonych prac w lasach komunalnych, modernizacji systemów grzewczych oraz prowadzonych prac inwestycyjnych, które kwalifikują się do finansowania z budżetu miasta ze środków po byłych funduszach środowiskowych, a także w zakresie inicjowania i realizacji działań prowadzących do wypełnienia przez Miasto postanowień Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej,
 • Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i zabezpieczeń przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska, dopuszczania do użytkowania strzelnic,
 • Biurem Rozwoju Gdańska w zakresie opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 • Wydziałem Geodezji w zakresie dokonywania zmian w ewidencji gruntów,
 • Strażą Miejską w związku z nielegalnymi wysypiskami odpadów oraz nielegalnym odprowadzaniem nieczystości,
 • Biurem Informatyki oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w zakresie prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych,
 • Zakładem Utylizacyjnym w zakresie prawidłowej gospodarki z odpadami,
 • Wydziałem Skarbu w zakresie wydzierżawiania gruntów rolnych,
 • współpraca z Izbą Rolniczą w zakresie opiniowania projektów przepisów i regulacji prawnych dotyczących rolnictwa,
 • współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką w zakresie amatorskiego połowu ryb.


Wydział wykonuje zadania związane ze współpracą z Miejskim Inspektoratem Weterynarii.