Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Informacje dodatkowe

A
A

W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, a w szczególności z:

 • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie  planowania i wykonywania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz wypracowywania procedur finansowych dotyczących przekazywania, rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych,
 • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia,
 • Wydziałem Programów Rozwojowych w zakresie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych oraz realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,
 • Wydziałem Spraw Obywatelskich w zakresie danych demograficznych oraz organizacji,
 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie tworzenia polityki mieszkaniowej dla najsłabszych mieszkańców Miasta oraz w zakresie zapewnienia lokali miasta dla rodzin narodowości polskiej (repatriantów) osiedlonych w Gdańsku, jak również inicjowania i realizacji działań prowadzących do wypełnienia przez Miasto postanowień Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej oraz wnioskowania i przedkładania propozycji zagospodarowania nieruchomości (w tym zwalnianych nieruchomości),
 • Wydziałem Środowiska w zakresie wprowadzania edukacji ekologicznej,
 • Wydziałem Kadr i Organizacji w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych kierowników jednostek organizacyjnych podległych Miastu,
 • Biurami Prezydenta: ds. Kultury, ds. Sportu oraz Wydziałem Promocji i Komunikacji Społecznej w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej, prowadzonych akcji edukacyjnych i społecznych, organizacji uroczystości, spotkań i imprez oraz realizacji społecznych projektów kulturalnych,
 • Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie wykonywania przez skazanych pracy społecznie użytecznej, ochrony przeciwpożarowej nadzorowanych placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych Miasta oraz organizacji poboru,
 • Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie ochrony zdrowia,
 • Biurem Rady Miasta Gdańska w zakresie przeprowadzania wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Gdańskim Centrum Świadczeń w zakresie zadań Wydziału,
 • organami dzielnic Miasta w zakresie działalności podległych placówek,
 • Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w zakresie stanu technicznego placówek oświatowych,
 • Pomorskim Kuratorium Oświaty w Gdańsku w zakresie spraw wynikającego z nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi,
 • Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku w zakresie wdrażania projektów  programów stypendialnych dla uczniów i studentów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Gdańskim Urzędem Pracy w Gdańsku w zakresie opiniowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i kierunków kształcenia w szkołach zawodowych,
 • innymi gminami i powiatami w zakresie zawierania porozumień z zakresu edukacji,
 • z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych z wyników egzaminów zewnętrznych,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w sprawach wykluczenia społecznego, przeciwdziałania bezrobociu oraz fundacjami realizującymi zadania z zakresu nauki, oświaty i wychowania,
 • innymi podmiotami publicznymi, społecznymi, biznesowymi w zakresie tworzenia i realizacji polityki społecznej Miasta,
 • wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta przy przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w obszarze rozwoju społecznego oraz w innych obszarach polityki Miasta w zakresach posiadających elementy wspólne z obszarem rozwoju społecznego.
 

Wydział wykonuje zadania związane z nadzorem nad działalnością:

 

 • przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla młodzieży i dorosłych,  
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 i Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjnego-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem ,
 • centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego,
 • Pałacu Młodzieży,
 • poradni psychologiczno – pedagogicznych,
 • Szkoły Muzycznej I stopnia,
 • Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego,
 • Bursy Gdańskiej,
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 • Gdańskiego Zespołu Żłobków, 
 • Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży,
 • Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień,
 • Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku,
 • Ośrodka Promocji Zdrowia w Gdańsku,
 • Gdańskie Centrum Świadczeń.