PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, a w szczególności z:

 • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz wypracowywania procedur finansowych dotyczących przekazywania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych;
 • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia;
 • Wydziałem Projektów Inwestycyjnych w zakresie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych oraz realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;
 • Wydziałem Spraw Obywatelskich w zakresie danych demograficznych;
 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie tworzenia polityki mieszkaniowej dla najsłabszych mieszkańców Miasta, zapewnienia lokali Miasta dla rodzin narodowości polskiej (repatriantów) osiedlonych w Gdańsku, inicjowania i realizacji działań prowadzących do wypełnienia przez Miasto postanowień Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej, wnioskowania i przedkładania propozycji zagospodarowania nieruchomości (w tym zwalnianych nieruchomości), zapewniania lokali na potrzeby pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego, usamodzielnianych wychowanków, a także zapewnienia lokali na potrzeby realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym przez Miasto i udostępnianym organizacjom na realizację zadań statutowych;
 • Wydziałem Środowiska w zakresie wprowadzania edukacji ekologicznej;
 • Wydziałem Kadr i Organizacji w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych kierowników jednostek organizacyjnych podległych Miastu;
 • Biurem Prezydenta oraz Biurami Prezydenta ds. Kultury i ds. Sportu w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej, prowadzonych akcji edukacyjnych i społecznych, organizacji uroczystości, spotkań i imprez oraz realizacji społecznych projektów kulturalnych;
 • Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie wykonywania przez skazanych pracy społecznie użytecznej, ochrony przeciwpożarowej nadzorowanych placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych Miasta oraz organizacji poboru;
 • Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie ochrony zdrowia;
 • Biurem Rady Miasta Gdańska w zakresie przeprowadzania wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska;
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Gdańskim Centrum Świadczeń w zakresie zadań Wydziału;
 • organami dzielnic Miasta w zakresie działalności podległych placówek;
 • Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w zakresie stanu technicznego placówek oświatowych oraz obiektów wykorzystywanych do realizacji zadań polityki społecznej;
 • Gdańskimi Nieruchomościami w zakresie stanu technicznego obiektów wykorzystywanych do realizacji zadań polityki społecznej;
 • Pomorskim Kuratorium Oświaty w Gdańsku w zakresie spraw wynikających z nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi;
 • Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie rejestrowania placówek systemu pieczy zastępczej, placówek pomocy społecznej oraz integracji społecznej;
 • Wojewódzkim Urzędem Pracy w zakresie wdrażania projektów programów stypendialnych dla uczniów i studentów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • Gdańskim Urzędem Pracy w zakresie opiniowania sieci szkół ponadpodstawowych i kierunków kształcenia w szkołach zawodowych;
 • innymi gminami i powiatami w zakresie zawierania porozumień z zakresu edukacji;
 • Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych z wyników egzaminów zewnętrznych;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w sprawach wykluczenia społecznego, przeciwdziałania bezrobociu oraz fundacjami realizującymi zadania z zakresu nauki, oświaty i wychowania;
 • innymi podmiotami publicznymi, społecznymi, biznesowymi w zakresie tworzenia i realizacji polityki społecznej Miasta;
 • wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta przy przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w obszarze rozwoju społecznego oraz w innych obszarach polityki Miasta w zakresach posiadających elementy wspólne z obszarem rozwoju społecznego oraz przy wdrażaniu Modelu na Rzecz Równego Traktowania i Modelu Integracji Imigrantów.
 

Wydział wykonuje zadania związane z nadzorem nad działalnością:

 

 • przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla młodzieży i dorosłych;
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2;
 • Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem;
 • centrów kształcenia zawodowego ustawicznego;
 • Pałacu Młodzieży;
 • poradni psychologiczno – pedagogicznych;
 • Szkoły Muzycznej I stopnia;
 • Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego;
 • Bursy Gdańskiej;
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
 • Gdańskiego Zespołu Żłobków;
 • Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży;
 • Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku;
 • Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia  i Profilaktyki Uzależnień;
 • Gdańskiego Centrum Świadczeń;
 • Gdańskich Domów dla Dzieci;
 • Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego;
 • Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego