Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Informacje dodatkowe

A
A

W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta, gminami gdańskiego obszaru metropolitalnego oraz innymi partnerami biorącymi udział w przygotowaniu i realizacji projektów rozwojowych Miasta, a w szczególności z:

 • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie:

-     tworzenia, realizacji i rozliczania budżetu własnego Wydziału oraz budżetu inwestycyjnego Miasta,

-     zaciągania pożyczek preferencyjnych na zadania realizowanie przez Wydział,

-     planowania polityki finansowej Miasta w obszarze zadań inwestycyjnych,

-     przygotowywania wniosków do wieloletniej prognozy finansowej,

 • Wydziałem Skarbu w zakresie pozyskiwania terenów pod planowane inwestycje,
 • Biurem Rozwoju Gdańska w zakresie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadzania w nich zmian na potrzeby planowanych inwestycji,
 • Wydziałem Polityki Gospodarczej w realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, a także koordynatorami programów operacyjnych Strategii Rozwoju Gdańska w zakresie zarządzania strategią,

 • wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta występującymi w roli użytkownika w projektach inwestycyjnych budowlanych,
 • wydziałami oraz jednostkami realizującymi projekty inwestycyjne korzystające ze wsparcia finansowego z funduszy europejskich, w zakresie:

-       występowania  o wypłatę zaliczek lub refundację poniesionych wydatków,

-       formalnego opracowania i składania wymaganych sprawozdań,

-       rozliczania umów o dofinansowanie projektów

 • wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie:

-       konsultowania projektów nieinwestycyjnych korzystających ze wsparcia ze źródeł Unii Europejskiej (tzw. projekty miękkie),

-       wymiany informacji o środkach finansowych, pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów inwestycyjnych

 • Wydziałem Urbanistyki i Architektury w zakresie zgodności inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • Wydziałem Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej  w zakresie promocji projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie inicjowania i realizacji działań prowadzących do wypełnienia przez Miasto postanowień Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej,
 • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia.