Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Informacje dodatkowe

A
A

W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, a w szczególności z:

 • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej, wiarygodności kredytowej Miasta, zaciągania zobowiązań dłużnych oraz zawierania transakcji zabezpieczających,
 • Kancelarią Prezydenta w zakresie zamieszczania danych turystycznych na stronie internetowej Miasta,
 • Biurem Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta w zakresie wybranych projektów służących rozwijaniu potencjału gospodarczego Miasta i promocji kluczowych przedsięwzięć o charakterze gospodarczym oraz organizacji spotkań i targów o charakterze gospodarczym,
 • Wydziałem Programów Rozwojowych w zakresie Bazy Priorytetów  Inwestycyjnych oraz realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,
 • Wydziałami: Skarbu, Urbanistyki i Architektury; Programów Rozwojowych oraz Biurem Rozwoju Gdańska, Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni i Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego i informacji sieciowej,
 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie spraw dotyczących spółek użyteczności publicznej, w tym przekazywania informacji finansowo – ekonomicznych a także nadzoru nad spółkami komunalnymi, opiniowania wniosków firm świadczących usługi przewozowe oraz w zakresie inicjowania i realizacji działań prowadzących do wypełnienia przez Miasto postanowień Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej,
 • Gdańskim Urzędem Pracy w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia w Mieście,
 • Wydziałami: Finansowym oraz Kadr i Organizacji w zakresie bieżącego przekazywania informacji o zmianach organizacyjno-prawnych w spółkach prawa handlowego oraz fundacjach z udziałem Miasta,
 • Biurem Prezydenta ds. Kultury w zakresie planowania nowych inwestycji kulturalnych oraz projektowania i realizacji zadań z zakresu turystyki kulturowej,
 • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia,
 • współpraca w przygotowywaniu projektów umów i statutów spółek z udziałem Miasta w przypadku inicjowania powołania spółek przez wydziały i jednostki organizacyjne Miasta oraz w przygotowywaniu zmian tych dokumentów.