PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, a w szczególności z:

  • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej, wiarygodności kredytowej Miasta, zaciągania zobowiązań dłużnych oraz zawierania transakcji zabezpieczających;
  • Biurem Prezydenta w zakresie wybranych projektów służących rozwijaniu potencjału gospodarczego Miasta i promocji kluczowych przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, organizacji spotkań i targów o charakterze gospodarczym oraz zamieszczania danych turystycznych na stronie internetowej Miasta;
  • Wydziałem Projektów Inwestycyjnych w zakresie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych oraz realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;
  • Wydziałami: Urbanistyki i Architektury, Projektów Inwestycyjnych, Biurem Rozwoju Gdańska, Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni i Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego i informacji sieciowej;
  • Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie spraw dotyczących spółek użyteczności publicznej, w tym przekazywania informacji finansowo – ekonomicznych, a także nadzoru nad spółkami komunalnymi, opiniowania wniosków firm świadczących usługi przewozowe oraz w zakresie inicjowania i realizacji działań prowadzących do wypełnienia przez Miasto postanowień Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej;
  • Gdańskim Urzędem Pracy w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia w Mieście;
  • Wydziałami: Finansowym oraz Kadr i Organizacji w zakresie bieżącego przekazywania informacji o zmianach organizacyjno – prawnych w spółkach prawa handlowego oraz fundacjach z udziałem Miasta;
  • Biurem Prezydenta ds. Kultury w zakresie planowania nowych inwestycji kulturalnych oraz projektowania i realizacji zadań z zakresu turystyki kulturowej;
  • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia;
  • współpraca w przygotowywaniu projektów umów i statutów spółek z udziałem Miasta w przypadku inicjowania powołania spółek przez wydziały i jednostki organizacyjne Miasta oraz w przygotowywaniu zmian tych dokumentów.