Informacje dodatkowe
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta, gminami obszaru metropolitalnego oraz innymi partnerami biorącymi udział w przygotowaniu i realizacji projektów rozwojowych Miasta, a w szczególności z:

1. Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie:
a) tworzenia, realizacji i rozliczania budżetu własnego Wydziału oraz budżetu inwestycyjnego Miasta,
b) zaciągania pożyczek preferencyjnych na zadania realizowanie przez Wydział,
c) planowania polityki finansowej Miasta w obszarze zadań inwestycyjnych,
d) przygotowywania wniosków do wieloletniej prognozy finansowej;

2. Biurem ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich w zakresie pozyskiwania terenów pod planowane inwestycje;

3. Biurem Rozwoju Gdańska w zakresie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadzania w nich zmian na potrzeby planowanych inwestycji;

4. Wydziałem Polityki Gospodarczej w realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego, a także koordynatorami programów operacyjnych Strategii Rozwoju Gdańska w zakresie zarządzania strategią;

5. wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta występującymi w roli użytkownika w projektach inwestycyjnych budowlanych;

6. wydziałami oraz jednostkami realizującymi projekty inwestycyjne korzystające ze wsparcia finansowego z funduszy europejskich, w zakresie:
a) występowania o wypłatę zaliczek lub refundację poniesionych wydatków,
b) formalnego opracowania i składania wymaganych sprawozdań,
c) rozliczania umów o dofinansowanie projektów;

7. wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie:
a) konsultowania projektów nieinwestycyjnych korzystających ze wsparcia ze źródeł Unii Europejskiej (tzw. projekty miękkie),
b) wymiany informacji o środkach finansowych pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów inwestycyjnych;

c) koordynowania zadań na wskazanych obszarach inwestycyjnych,

d) koordynowania porozumień towarzyszących inwestycjom w ramach „Lex Developer"

8. Wydziałem Urbanistyki i Architektury w zakresie zgodności inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

9. Biurem Prezydenta w zakresie promocji projektów współfinansowanych ze środków europejskich;

10. Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie inicjowania i realizacji działań prowadzących do wypełnienia przez Miasto postanowień Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej;

11. Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia;

12. Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w zakresie współpracy z Zespołem Konsultacyjno-Negocjacyjnym ds. negocjacji umowy drogowej zawartej z
Inwestorem w związku z planowaną przez niego inwestycją niedrogową.

Wydział wykonuje zadania związane z nadzorem nad działalnością Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.