PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 roku
Prezydent Miasta Gdańska ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 roku.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Załącznik Nr 2

                                                                                                                                        do Zarządzenia Nr 1938/2018

                                                                                                                                   Prezydenta Miasta Gdańska

                                                                                                                                  z dnia 29 listopada 2018 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 roku

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 roku.

Konkurs obejmuje następujące zadania z zakresu rozwoju sportu:

1) Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego /uwaga! w  przypadku klubów wielosekcyjnych, każda sekcja składa osobną ofertę na dofinansowanie  szkoleń. Szkolenie obejmuje termin  do 30 listopada 2019 roku/,

2) Realizacja programów szkolenia sportowego nie objętych współzawodnictwem w Systemie Sportu Młodzieżowego /uwaga! w przypadku klubów wielosekcyjnych, każda sekcja  składa  osobną ofertę na dofinansowanie  szkoleń. Szkolenie obejmuje termin  do 30 listopada 2019 roku/,

3) Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych w pierwszym półroczu 2019 roku tj. do 30 czerwca 2019 roku,

4) Realizacja programu „Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie” - projekt obejmuje dofinansowanie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, w terminie do 30 listopada 2019 roku.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu wynosi: 2 750 000  złotych.

Warunki konkursu:

  1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs 2019 - Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu - Biuro Prezydenta ds. Sportu – NIE OTWIERAĆ” wraz z oznaczeniem numeru i nazwy zadania:

Zadanie nr 1: realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego,

Zadanie nr 2: realizacja programów szkolenia sportowego nie objętych współzawodnictwem w Systemie Sportu Młodzieżowego,

Zadanie nr 3: pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych w pierwszym półroczu 2019 roku tj. do 30 czerwca 2019 roku,

Zadanie nr 4: realizacja programu: „Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie”.

  1. Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2018 roku w siedzibie ogłaszającego konkurs: Urząd Miejski w Gdańsku - Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko nr 14, 15, 16, 17) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku.

W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty  decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

  1. Zlecenie wykonania zadań publicznych dokonuje się w formie  wsparcia tj. udzielenia dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji, z zastrzeżeniem, że wnioskowana przez oferenta kwota dotacji  nie może być wyższa niż 70% całkowitych kosztów realizacji dla zadania Nr 1 i 2 a 90% dla zadania Nr 3 i 4. 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w  siedzibie organizatora konkursu w Biurze Prezydenta ds. Sportu, ul. Nowe Ogrody 8/12 (IV piętro, pokój 418, tel. 58 323-60-17), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.gdansk.pl. Formularz oferty, szczegółowe warunki konkursu, wzór umowy oraz formularz sprawozdania wraz z oświadczeniem można odebrać na miejscu lub w wersji elektronicznej pisząc na adres email: ilona.kmiecik@gdansk.gda.pl, z Biuletynu Informacji Publicznej lub pobrać ze strony www.gdansk.pl

Klub sportowy, który składa kilka ofert w konkursie, powinien złożyć każdą ofertę w odrębnej, zamkniętej i opisanej kopercie. Do kilku ofert można dołączyć jeden komplet załączników (dotyczących wymogów formalnych) w odrębnej, opisanej i zamkniętej kopercie. Wszystkie tak opisane koperty należy włożyć do jednej dużej z napisem
„Konkurs 2019 - Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu - Biuro Prezydenta ds. Sportu - NIE OTWIERAĆ” wraz z oznaczeniem numerów i nazwy zadań.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminie do 60 dni od daty końcowego terminu składania ofert  w siedzibie organizatora konkursu- Urząd Miejski - Biuro Prezydenta ds. Sportu, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk przez Komisję Konkursową powołaną na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska.

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) Ranga, znaczenie zadania dla rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska,

2) Uzyskane osiągnięcia sportowe, w szczególności z  uwzględnieniem wyników w Systemie Sportu Młodzieżowego,

3) Ocena realizacji zadań  podmiotu w okresie poprzednim z otrzymanych dotacji.

Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) Złożenie oferty po wymaganym terminie,

2) Złożenie błędnie wypełnionej oferty lub bez wymaganych załączników,

3) Złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

4) Złożenie oferty nie podpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu  i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS-u.

Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Konkursowej, dokona wyboru podmiotów i podziału środków finansowych.

Od decyzji Prezydenta o wyborze realizatora zadania publicznego nie przysługuje odwołanie.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, publikację  na stronie internetowej Miasta Gdańska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego, nie później jednak niż 3 miesiące od daty ogłoszenia.

Dotacje nie mogą być udzielone na:

- realizację zadań finansowanych z budżetu Miasta Gdańska z innego tytułu,

- zakup nieruchomości,

- wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych (z wyjątkiem zakupu sprzętu sportowego). Pojęcie środka trwałego definiuje art.3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości),

- finansowanie kosztów działalności gospodarczej,

- działalność polityczną lub religijną,

- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym,

- transfery zawodników.

Wymagane załączniki do oferty:

1) Aktualny dokument określający osobowość prawną np. wypis z KRS-u lub wypis        z ewidencji  (wydany w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty), oryginał lub kserokopię, poświadczony za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych, bądź wydruk komputerowy z aktualnymi informacjami o wpisie podmiotu do Rejestru pobrany z Centralnej Informacji KRS posiadający cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze, zgodne z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r.  

2) Statut potwierdzony przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, poświadczony za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.

3) Pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy ofertę lub umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).

Do pobrania:

Szczegółowe warunki konkursu (27.55 KB)
Wzór oferty (115 KB)
Sprawozdanie z realizacji zadania (85.5 KB)
Paweł AdamowiczUrząd Miejski w Gdańsku