PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 1910/16 Prezydenta Miasta Gdańska  z dnia 7 grudnia   2016  r.

Biuro Prezydenta ds. Sportu zwraca się, na podstawie pkt 14 ppkt 13 Zarządzenia Nr 1910/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2016 r., o zgłoszenie się przedstawicieli oferentów w celu uzgodnienia warunków umowy i złożenia dokumentacji do zawarcia umów, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, tj. do dnia 15 lutego 2017 r.  Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 14 ppkt 13, będzie równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

Uzgodnioną dokumentację do zawarcia umów należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku - Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowiska 14, 15, 16 i 17) lub w sekretariacie Biura Prezydenta ds. Sportu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku – Biuro Prezydenta ds. Sportu,  ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

Wyniki konkursu (57.62 KB)
Dokumenty jakie należy złożyć do zawarcia umów (13.87 KB)
Oświadczenie VAT (27 KB)
Druk zaktualizowanego harmonogramu zadania (34.5 KB)
Druk zaktualizowanego kosztorysu zadania (44.5 KB)
Specyfikacja kosztów zakupu sprzętu sportowego (26 KB)
Sprawozdanie z realizacji działania (85.5 KB)
Lucyna Szaraniec (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Sportu
Referat Sportu