PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie wyników II otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku

Ogłoszenie wyników II otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki II otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 1590/16 Prezydenta Miasta Gdańska  z dnia 14 października 2016  r.

Biuro Prezydenta ds. Sportu  zwraca się na podstawie pkt 14 ppkt  14 Zarządzenia Nr 1590/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 października  2016 r. o zgłoszenie się przedstawicieli oferentów w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników  konkursu. Nie dotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 14 ppkt 14, będzie równoznaczne z rezygnacją  oferenta z przyznanej dotacji.

Dokumenty jakie należy złożyć do zawarcia umów:

Do zawarcia umów na realizację zgłoszonych zadań należy do każdej oferty obowiązkowo  przedłożyć następujące dokumenty:

oświadczenie dotyczące podatku  VAT /plik do pobrania/ wraz  z  potwierdzeniem nazwy banku i numeru konta, na które ma być przekazana dotacja oraz wskazania osób upoważnionych/ w tym serię i nr dowodu osobistego upoważnionego/ do podpisania umowy na realizację zadania.

 Oprócz w/w dokumentów do zadań na realizację: 

a) programów szkolenia sportowego  należy przedłożyć:

- plan zajęć, z uwzględnieniem miejsca treningów – dot. obowiązkowo wszystkich ofert,

- potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument uprawnień dotowanych trenerów /instruktorów oraz  liczbę  szkolonych zawodników – dot. obowiązkowo wszystkich ofert, 

- zaktualizowany harmonogram realizowanego zadania  /plik do pobrania/- jeżeli udzielona dotacja jest mniejsza niż wnioskowana,

- zaktualizowany kosztorys realizowanego zadania /plik do pobrania/- jeżeli udzielona dotacja  jest mniejsza niż wnioskowana,

- w przypadku uczestnictwa w imprezach sportowych należy obowiązkowo przedłożyć ich harmonogram.

/UWAGA !  W zaktualizowanym kosztorysie zleceniobiorcy zobowiązani są do zachowania wysokości swojego wkładu finansowego. Koszty ponoszone z dotacji na wynagrodzenie trenerów nie mogą być wyższe niż 60 % całkowitej kwoty dotacji /

b) organizacji imprez sportowych należy przedłożyć:

- zaktualizowany harmonogram realizowanego zadania ( proszę także o podanie daty, czasu i  miejsca realizowanego zadania) /plik do pobrania/ - jeżeli udzielona dotacja jest mniejsza niż wnioskowana,

- zaktualizowany kosztorys realizowanego zadania /plik do pobrania/ - jeżeli udzielona dotacja jest mniejsza niż wnioskowana,

- w przypadku organizacji cyklu imprez sportowych należy obowiązkowo przedłożyć ich harmonogram. 

/UWAGA ! W zaktualizowanym kosztorysie zleceniobiorcy zobowiązani są do zachowania wysokości swojego wkładu finansowego/

Wyniki konkursu (17.07 KB)
Dokumenty do zawarcia umów (14.25 KB)
Oświadczenie VAT (27 KB)
Zaktualizowany harmonogram zadania (34.5 KB)
Zaktualizowany kosztorys zadania (44.5 KB)
Wzór sprawozdania (84.5 KB)


Lucyna SzaraniecUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. SportuReferat Sportu
Lucyna Szaraniec - najnowsze