PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu wynosi: 4 582 317, 65 zł

Warunki konkursu:

 1. W ramach realizowanych zadań winny być prowadzone systemowe szkolenia sportowe oraz działania z zakresu profilaktyki uzależnień. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień winna polegać na prowadzeniu poprzez sport oddziaływań i/lub realizacji programów/ projektów /działań/ rozwiązań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej, z wykorzystaniem wiodących i uzupełniających strategii profilaktycznych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodziców/opiekunów, w tym grup/osób prezentujących zachowania problemowe/ryzykowne.

Odbiorcami zadań winne być zawodniczki i zawodnicy, kibice, trenerzy, instruktorzy, rodzice/opiekunowie młodszych zawodniczek/zawodników, działacze i administratorzy sportu, sędziowie, szeroko pojęta obsługa wydarzeń sportowych.

Zadania winny być realizowane na podstawie m.in. Podręcznika Interwencji Profilaktycznej „PROFIS Sport bez uzależnień”, stanowiącego załącznik nr 1.4 do niniejszego zarządzenia. 

 1. Konkurs obejmuje następujące zadania:

       Zadanie nr 1: Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu

                               Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania

                               alkoholizmowi i narkomanii,  

 

https://witkac.pl/#contest/view?id=15797

 

                   

       Zadanie nr 2: Szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu

                               Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania

                               alkoholizmowi i narkomanii,

 

 

https://witkac.pl/#contest/view?id=15797

 

       Zadanie nr 3: Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz

                               promowanie pozytywnych wzorców kibicowania

                             „Kibice razem”.

 

https://witkac.pl/#contest/view?id=15797

 1. Oferty konkursowe na zadania należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2021 roku do godziny 16.00.
 2. Instrukcja założenia konta w systemie elektronicznym Witkac.pl oraz sposobu złożenia oferty jest dostępna na stronie internetowej www.witkac.pl.
 3. Po wypełnieniu w systemie elektronicznym oferty wraz z niezbędnymi załącznikami, należy z systemu wydrukować „Potwierdzenie złożenia oferty” (potwierdzenie winno zawierać sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w systemie Witkac.pl). Następnie należy wydrukowany dokument opieczętować i podpisać przez osoby uprawnione do reprezentacji klubu.

Potwierdzenie złożenia oferty, należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2021 roku:

 1. Osobiście w siedzibie Organizatora Konkursu: Urząd Miejski w Gdańsku, pok. 40, ul. Partyzantów 74 (w informacji), ul. Wilanowska 2 lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku,
 2. Korzystając z ePUAP, elek. skrzynka podawcza: ePUAP/UMGDA/Skrytka ESP

W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty  decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

 1. Zlecenie wykonania zadań publicznych dokonuje się w formie wsparcia tj. udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji, z zastrzeżeniem, że wnioskowana przez oferenta kwota dotacji  nie może być wyższa niż  90% całkowitych kosztów realizacji zadania. 
 2. Merytorycznych konsultacji udzielają w imieniu organizatora konkursu:

− Jan Ptach tel. 58 323 64 91, e-mail: jan.ptach@gdansk.gda.pl,

− Lucyna Szaraniec tel. 58 323 66 97, e –mail: lucyna.szaraniec@gdansk.gda.pl,

- Ilona Kmiecik tel. 58 323 60 17, e-mail: ilona.kmiecik@gdansk.gda.pl,

- Iwona Karwowska tel. 58 323 64 18, e-mail: iwona.karwowska@gdansk.gda.pl

 1. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone do 60 dni od daty końcowego terminu składania ofert w siedzibie organizatora konkursu- Urząd Miejski- Biuro Prezydenta ds. Sportu ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk przez Komisję Konkursową powołaną na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska.
 3. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

      1) Ranga, znaczenie  dla Gminy Miasta Gdańska,

      2) Uzyskane  osiągnięcia sportowe w szczególności z uwzględnieniem wyników w Systemie Sportu Młodzieżowego.

 1. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

      1) Złożenie oferty po wymaganym terminie,

      2) Złożenie błędnie wypełnionej oferty lub bez wymaganych załączników,

      3) Złożenie „Potwierdzenia złożenia oferty” nie zawierającego sumy kontrolnej zgodnej z wersją elektroniczną w systemie Witkac.pl,

      4) Złożenie „Potwierdzenia złożenia oferty” nie podpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu  i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS-u,

      5)  Niezgodność zadania z przedmiotem działalności statutowej oferenta.

 1. Prezydent Miasta Gdańska na podstawie opinii Komisji Konkursowej dokona wyboru podmiotów i podziału środków finansowych.
 2. Od decyzji Prezydenta o wyborze realizatora zadania publicznego nie przysługuje odwołanie.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, publikację na stronie internetowej Miasta Gdańska, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.pl w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego, nie później jednak niż 3 miesiące od daty ogłoszenia
 4. Dotacje nie mogą być udzielone na:

- realizację zadań finansowanych z budżetu Miasta Gdańska z innego tytułu,

- zakup nieruchomości,

- wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych ( z wyjątkiem  

  zakupu sprzętu sportowego),

- finansowanie kosztów działalności gospodarczej,

- działalność polityczną lub religijną,

- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym,

- transfery zawodników.

Wymagane załączniki do oferty:

1) Aktualny dokument określający osobowość prawną - wypis z KRS-u lub wypis z ewidencji,

2) Statut,

3) Pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu ( w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem),

4) Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji.

 

Do pobrania:

Szczegółowe warunki (1.98 MB)

Wzór oferty (1.04 MB)

Wzór sprawozdania (935.13 KB)

Program szkolenia Profis - sport bez uzależnień (322.53 KB)

Podręcznik interwencji profilaktycznej Profis - sport bez uzależnień (7.35 MB)                          

               

                                                                                          Prezydent Miasta Gdańska

                                                                                          /-/ Aleksandra Dulkiewicz

Aleksandra DulkiewiczUrząd Miejski w Gdańsku
Aleksandra Dulkiewicz - najnowsze