PORTAL MIASTA GDAŃSKA

IV konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 roku

IV konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 roku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza IV konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 roku.

Konkurs obejmuje następujące zadanie z zakresu rozwoju sportu: zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania.

Zadanie obejmuje termin do 15 grudnia 2019 r.      

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu wynosi 83 000 (osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych.

Warunki konkursu:

  1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań wraz z załącznikami należy złożyć: za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11. 2019 roku do godz. 17.00.

UWAGA: przy wypełnianiu oferty należy w następujących pozycjach:

  • poz. Nr II Koszty administracyjne;
  • poz. Nr  3.2. Wkład własny niefinansowy;
  • poz. Nr 4. Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania;
  • poz. V.C Podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów;

 

wpisać „nie dotyczy” lub „0”. Wymienione pozycje nie dotyczą ogłoszonego konkursu. Wypełnienie wymienionych powyższych pozycji skutkuje wykluczeniem z konkursu.

  1. Instrukcja założenia konta w systemie elektronicznym Witkac.pl. Złożenie ofert konkursowych jest możliwe poprzez:

a/ Stronę internetową www.gdansk.pl – zakładka „Sport i Rekreacja” – zakładka „Konkursy”;

b/ Stronę internetową https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/konkursy,a,808;

c/ Stronę internetową www.witkac.pl

  1. Po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert wraz z niezbędnymi załącznikami, należy z systemu wydrukować „Potwierdzenie złożenia oferty” (potwierdzenie powinno zawierać sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w systemie Witkac.pl), a następnie należy ten dokument opieczętować i podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem) lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw.

Dokument należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko nr 14, 15, 16, 17) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku, do dnia 25.11.2019 roku.

  1. W przypadku złożenia za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, „Potwierdzenia złożenia oferty”, o którym mowa w ust. 3, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Zlecenie wykonania zadań publicznych dokonuje się w formie  wsparcia, tj. udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji, z zastrzeżeniem, że wnioskowana przez oferenta kwota dotacji nie może być wyższa niż 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w  siedzibie organizatora konkursu, w Biurze Prezydenta ds. Sportu, ul. Nowe Ogrody 8/12 (IV piętro, pokój 417, 418, tel. 58 323-60-17, 323-66-71), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.gdansk.pl.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone do 60 dni od daty końcowego terminu składania ofert  w siedzibie organizatora konkursu - Urząd Miejski - Biuro Prezydenta ds. Sportu, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-830 Gdańsk, przez komisję konkursową powołaną na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska.

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, będą brane pod uwagę oceny projektów pod względem efektywnego wykorzystania sprzętu, na realizację zadań dotyczących rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) Złożenie oferty po wymaganym terminie.

2) Złożenie błędnie wypełnionej oferty lub bez wymaganych załączników.

3) Nie złożenia „Potwierdzenia złożenia oferty”, zawierającego sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną w systemie elektronicznym Witkac.pl

4) Złożenia „Potwierdzenia złożenia oferty”  nie podpisanego przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS-u.

Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Konkursowej, dokona wyboru podmiotów i podziału środków finansowych.

Od decyzji Prezydenta o wyborze realizatora zadania publicznego nie przysługuje odwołanie.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, publikację  na stronie internetowej Miasta Gdańska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego, nie później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia.

Dotacje nie mogą być udzielone na:

- Realizację zadań finansowanych z budżetu Miasta Gdańska z innego tytułu,

- Zakup nieruchomości,

- Wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych (z wyjątkiem zakupu sprzętu sportowego). Pojęcie środka trwałego definiuje art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości),

- Finansowanie kosztów działalności gospodarczej,

- Działalność polityczną lub religijną,

- Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym,

- Transfery zawodników.

Wymagane załączniki do oferty:

1) Statut potwierdzony przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, poświadczony za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.

2) Pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy ofertę lub umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).

Do pobrania:

Szczegółowe warunki konkursu (27.1 KB)

Wzór oferty (42.98 KB)

Wzór sprawozdania (47.96 KB)

grafika