PORTAL MIASTA GDAŃSKA

III otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 roku

III otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 roku
Prezydent Miasta Gdańska ogłasza w dniu 22 maja 2019 roku III otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 roku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik Nr 2

                                                                                                                                        do Zarządzenia Nr 779/19

                                                                                                                                   Prezydenta Miasta Gdańska

                                                                                                                                  z dnia  21 maja 2019 roku

 

Konkurs obejmuje następujące zadania z zakresu rozwoju sportu:

  1. Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub udział w zawodach sportowych w drugim półroczu 2019 roku tj. od 1 lipca 2019 roku do 15 grudnia 2019 roku,

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu wynosi:  630 000 (sześćset trzydzieści tysięcy) złotych – zastrzega się nierozdysponowanie wszystkich środków.

Zasady przyznawania dotacji

Środki z przyznanej dotacji można przeznaczyć na:

1) wynajem obiektów wraz z kosztami wynikającymi z wymogów określonych przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych;

2) pokrycie kosztów organizacji zawodów, określonych wymogami przepisów związków sportowych, w szczególności opłat licencyjnych oraz kosztów obsługi sędziowskiej i informatycznej;

3) organizację transportu zawodników, osób towarzyszących, gości, sprzętu itp.;

4) zakup medali, pucharów i dyplomów;

5) zakup i produkcję materiałów związanych z promocją imprezy, w tym: wydawnictw informacyjnych, ulotek, banerów reklamowych, koszulek, plakatów i gadżetów;

6) koszty produkcji sygnału emisyjnego TV lub inne formy prezentacji imprezy, w szczególności filmy, video-klipy, audycje radiowe;

7) działania związane z promocją imprezy w Polsce, w tym: konferencje itp.;

8) dofinansowanie działań związanych z udziałem wolontariuszy w organizacji imprezy, a zwłaszcza wyżywienie, zakwaterowanie, transport;

9) wyposażenie w niezbędny sprzęt, urządzenia i stroje wolontariuszy oraz innych osób obsługujących imprezę.

 

Warunki konkursu

  1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć w zamkniętej kopercie z pieczątką klubu sportowego z napisem „III Konkurs 2019 - Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu - Biuro Prezydenta ds. Sportu – NIE OTWIERAĆ”, wraz z nazwą zadania:

Zadanie nr 1: Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub udział w zawodach sportowych w drugim półroczu 2019 roku tj. od 1 lipca 2019 roku do 15 grudnia 2019 roku,

  1. Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2019 roku w siedzibie ogłaszającego konkurs: Urząd Miejski w Gdańsku - Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko nr 14, 15, 16, 17) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku.

W przypadku przesłania ofert drogą pocztową, o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

  1. Zlecenie wykonania zadań publicznych dokonuje się w formie  wsparcia tj. udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji, z zastrzeżeniem, że wnioskowana przez oferenta kwota dotacji  nie może być wyższa niż 90% całkowitych kosztów realizacji dla zadania. 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w  siedzibie organizatora konkursu - w Biurze Prezydenta ds. Sportu przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (IV piętro, pokój 418, tel. 58 323-60-17), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.gdansk.pl. Formularz oferty, szczegółowe warunki konkursu, wzór umowy oraz formularz sprawozdania wraz z oświadczeniem, można odebrać na miejscu lub w wersji elektronicznej pisząc na adres e-mail: bps@gdansk.gda.pl, z Biuletynu Informacji Publicznej lub pobrać ze strony www.gdansk.pl

Klub sportowy, który składa kilka ofert w konkursie, powinien złożyć każdą ofertę w odrębnej, zamkniętej i opisanej kopercie. Do kilku ofert można dołączyć jeden komplet załączników (dotyczących wymogów formalnych) w odrębnej opisanej i zamkniętej kopercie.  Wszystkie tak opisane koperty należy włożyć do jednej dużej z napisem
„III Konkurs 2019 - Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu - Biuro Prezydenta ds. Sportu - NIE OTWIERAĆ” wraz z nazwą zadania oraz pieczątką klubu sportowego.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone do 60 dni od daty końcowego terminu składania ofert  w siedzibie organizatora konkursu - Urząd Miejski - Biuro Prezydenta ds. Sportu, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk przez komisję konkursową powołaną na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska.

 

Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert

 

1) spełnienie wymogów formalnych – oferent winien przedłożyć kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli;

2) popularność i zasięg dyscypliny sportu w Gdańsku;

3) ranga imprezy w rankingach krajowych oraz światowych w danym sporcie;

4) standard dostępnych obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej; 

5) udział środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego;

6) różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność i efektywność;

7) informacja dotycząca promocji zawodów w telewizji, na portalach internetowych i w innych mediach informacyjnych; 

8) program dodatkowych działań promujących sport skierowany do szerokich grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży, rodzin oraz osób niepełnosprawnych;

9) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania.

 

Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) złożenie oferty po wymaganym terminie,

2) złożenie błędnie wypełnionej oferty lub bez wymaganych załączników,

3) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

4) złożenie oferty nie podpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnego zaświadczenia/wyciągu z ewidencji lub KRS-u.

Prezydent Miasta, na podstawie opinii komisji konkursowej, dokona wyboru podmiotów i podziału środków finansowych.

Od decyzji Prezydenta o wyborze realizatora zadania publicznego nie przysługuje odwołanie.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, publikację  na stronie internetowej Miasta Gdańska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego, nie później jednak niż 3 miesiące od daty ogłoszenia.

 

Dotacje nie mogą być udzielone na:

- realizację zadań finansowanych z budżetu Miasta Gdańska z innego tytułu,

- zakup nieruchomości,

- wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych(z wyjątkiem zakupu    sprzętu sportowego). Pojęcie środka trwałego definiuje art.3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości),

- finansowanie kosztów działalności gospodarczej,

- działalność polityczną lub religijną,

- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym,

- transfery zawodników.

Wymagane załączniki do oferty:

1) Aktualny dokument określający osobowość prawną np. wypis z KRS-u lub zaświadczenie/wyciąg  z ewidencji  (wydany w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty), oryginał lub kserokopię, poświadczony za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych, bądź wydruk komputerowy z aktualnymi informacjami o wpisie podmiotu do Rejestru pobrany z Centralnej Informacji KRS posiadający cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze, zgodne z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r.  

2) Statut potwierdzony przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, poświadczony za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.

3) Pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy ofertę lub umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).

Do pobrania:

Szczegółowe warunki konkursu (27.59 KB)

Wzór oferty (74 KB)

Wzór sprawozdania z realizacji zadania (85.5 KB)

 

Aleksandra DulkiewiczUrząd Miejski w Gdańsku
Aleksandra Dulkiewicz - najnowsze