PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 04 września 2017 r.

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku.

Konkurs obejmuje następujące zadania z zakresu rozwoju sportu:

1) Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych , uczestnictwa  w zawodach sportowych.

2) Realizację programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu wynosi: 150 000 zł

 

Warunki konkursu:

1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć:

w zamkniętej kopercie z napisem „III Konkurs 2017- Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu - Biuro Prezydenta ds. Sportu– NIE OTWIERAĆ” wraz z oznaczeniem numeru i nazwy zadania:

Zadanie nr 1: Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych, uczestnictwa w zawodach sportowych

Zadanie nr 2: Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego

2. Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.09.2017 roku w siedzibie ogłaszającego konkurs: Urząd Miejski w Gdańsku- Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko nr 14,15,16,17) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku.

W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

3. Zlecenie wykonania zadań publicznych dokonuje się w formie wsparcia tj. udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji, z zastrzeżeniem, że wnioskowana przez oferenta kwota dotacji  nie może być wyższa niż  90% całkowitych kosztów realizacji zadania.  W przypadku zadań dotyczących realizacji programów szkolenia sportowego koszty ponoszone z dotacji na wynagrodzenie trenerów nie mogą być wyższe niż 60% całkowitej kwoty wnioskowanej dotacji.

4.  Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w  siedzibie organizatora konkursu w Biurze Prezydenta ds. Sportu ul. Nowe Ogrody 8/12,  (I piętro, pokój 116, tel. 58 323-61-21, 323-61-16), w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na stronie internetowej www.gdansk.pl. Formularz oferty, szczegółowe warunki konkursu, wzór umowy oraz formularz sprawozdania wraz z oświadczeniem można odebrać na miejscu lub w wersji elektronicznej pisząc na adres email:  ilona.kmiecik@gdansk.gda.pl  , z Biuletynu Informacji Publicznej lub pobrać ze strony www.gdansk.pl

5.  Klub sportowy, który składa kilka ofert w konkursie, powinien złożyć każdą ofertę w odrębnej, zamkniętej i opisanej kopercie. Do kilku ofert można dołączyć jeden komplet załączników (dotyczących wymogów formalnych) w odrębnej opisanej i zamkniętej kopercie. Wszystkie tak opisane koperty należy włożyć do jednej dużej z napisem „III Konkurs 2017- Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu - Biuro Prezydenta ds. Sportu- NIE OTWIERAĆ  wraz z oznaczeniem numerów i nazwy zadań.

6.  Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

7.  Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone do 60 dni od daty końcowego terminu składania ofert  w siedzibie organizatora konkursu- Urząd Miejski- Biuro Prezydenta ds. Sportu ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk przez Komisję Konkursową powołaną na mocy Zarządzenia Nr 1974/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2016 r.

8.   Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

      1) Ranga, znaczenie  zadania,

      2) Uzyskane osiągnięcia sportowe w szczególności z uwzględnieniem wyników w  Systemie Sportu Młodzieżowego,

      3) Ocena realizacji zadań  podmiotu w okresie poprzednim z otrzymanych dotacji,

      4) Korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego zadania publicznego dla rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska.

9. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

      1) Złożenie oferty po wymaganym terminie,

      2) Złożenie błędnie wypełnionej oferty lub bez wymaganych załączników,

      3) Złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

      4) Złożenie oferty nie podpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu  i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS-u.

10. Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Konkursowej, dokona wyboru podmiotów i podziału środków finansowych.

11. Od decyzji Prezydenta o wyborze realizatora zadania publicznego nie przysługuje odwołanie.

12. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, publikację  na stronie internetowej Miasta Gdańska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego, nie później jednak niż 3 miesiące od daty ogłoszenia.

13. Dotacje nie mogą być udzielone na:

- realizację zadań finansowanych z budżetu Miasta Gdańska z innego tytułu,

- zakup nieruchomości,

- wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych(z wyjątkiem zakupu sprzętu sportowego),

- finansowanie kosztów działalności gospodarczej,

- działalność polityczną lub religijną,

- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym,

- transfery zawodników.

14. Wymagane załączniki do oferty:

1)      Aktualny dokument określający osobowość prawną np. wypis z KRS-u (wydany w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty), oryginał lub kserokopię, poświadczony za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych, bądź wydruk komputerowy z aktualnymi informacjami o wpisie podmiotu do Rejestru pobrany z Centralnej Informacji KRS posiadający cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze, zgodne z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r.  

2)      Statut potwierdzony przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, poświadczony za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.

3)      Pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy ofertę lub umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).

Do pobrania:

- Szczegółowe warunki konkursu

- Wzór oferty 

- Wzór umowy

- Wzór sprawozdania

Szczegółowe warunki konkursu (24.26 KB)
Wzór oferty (111 KB)
Wzór umowy (135.43 KB)
Wzór sprawozdania (85.5 KB)