Ogłoszenie konkursu na działania kulturalne na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie konkursu na działania kulturalne na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka

Ogłoszenie konkursu na działania kulturalne na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka
Twoja organizacja pozarządowa działa w obszarach kultury, integracji społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka? Zdobądź grant na działania kulturalne.Miasto Gdańsk ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Do podziału jest 50 000 zł.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zalecane jest uwzględnienie w projekcie zasady równości szans i zrównoważonego rozwoju rozumianych zgodnie z zasadą horyzontalną Programów Operacyjnych oraz Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 r., jako uznanie różnorodności potrzeb mieszkańców i mieszkanek Gdańska oraz stworzenie równych warunków rozwoju dla każdej osoby
w mieście. Wskazane jest również zwrócenie uwagi na realizację działań w zgodzie z zasadami kampanii: „Gdańsk bez plastiku”. 

W trakcie realizacji zadania można organizować wydarzenia (np. spektakle, festyny, koncerty, warsztaty), które będą elementem działań i ich bezpośrednim efektem końcowym. Ważne jest jednak, aby te wydarzenia powstawały przy udziale i zaangażowaniu uczestniczek i uczestników  zadania. Oferta powinna zawierać opis metod integracji, aktywizacji i/lub sposoby rozwijania wiedzy, umiejętności i wrażliwości mieszkanek i mieszkańców Gdańska w obszarze różnorodności i równego traktowania. W ofercie oceniane będą również działania mające na celu zapewnienie różnorodnym grupom społecznym równego dostępu do oferowanych działań m.in. tłumaczenia wydarzeń na język migowy lub obcy, audiodeskrypcje lub informowanie o zakresie dostępności danego wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami.

Oferta powinna wpisywać się w cele wyznaczone  w Programie Operacyjnym Kultura i Czas Wolny
dostępny tutaj

Ofertę konkursową należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.08.2020 roku do godziny 16.00.

Potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.08.2020 roku w siedzibie organizatora konkursu:

  1. a) ZOM nr 1 ul. Partyzantów 74 - pokój nr 210 I piętro,
  2. b) ZOM Nr 3 ul. Nowe Ogrody 8/12 - pokój nr 40,
  3. c) ZOM nr 4 ul. Wilanowska 2 - stanowisko informacji i składania korespondencji,
  4. d) lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12. W przypadku przesłania Potwierdzenia złożenia oferty za pomocą operatora pocztowego, o terminie złożenia Potwierdzenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Informacji udzielają:
- w kwestiach merytorycznych: Inspektor, Małgorzata Koter, malgorzata.koter@gdansk.gda.pl, tel. (58) 323 65 17 lub
Inspektor Elżbieta Czekaj, tel. (58) 323 61 23, elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl
- w kwestiach finansowych: Alina Kopicka tel. (58) 323 61 76, alina.kopicka@gdansk.gda.pl

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska 939/2020
Szczegółowe warunki konkursu 
Załącznik nr 1 - wzór oferty
Załącznik nr 2 - karta oceny
Załącznik nr 3 - karta oceny z opisem 2020 (002) (119 KB)