KONKURS NA WYDARZENIA KULTURALNE 2022
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

KONKURS NA WYDARZENIA KULTURALNE 2022

KONKURS NA WYDARZENIA KULTURALNE 2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty  Konkurs  ofert na Wydarzenia Kulturalne 2022 realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska,  organizowanego w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”.

Oferty konkursowe należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2021 roku do godziny 16.00.

konkurs na wydarzenia kulturalne 2022

Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć :

  • osobiście - Urząd Miejski w Gdańsku, Zespół Obsługi Mieszkańców nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12), ul. Partyzantów 74 Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Wilanowska 2 Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4

lub

  • przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku. W przypadku przesłania Potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego,  o terminie złożenia  decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku

lub

  • korzystając z ePUAP, elek. Skrzynka podawcza: ePUAP /UMGDA/SkrytkaESP.

Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane (w przypadku braku pieczątki - imieniem i nazwiskiem) przez właściwe osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

W przypadku podpisania przez pełnomocnika, do Potwierdzenia złożenia oferty powinno być dołączone potwierdzone za zgodność z oryginałem pełnomocnictwo wraz z kopią poniesienia opłaty skarbowej.

Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa są organizacje mające status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i składające ofertę w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

W przypadku, kiedy organizacja wpisana jest do innego rejestru oferent załącza do poświadczenia złożenia oferty potwierdzony za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) wypis z tego rejestru wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej. 

W przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tzw.  spółką non-profit – wymagane jest dołączenie do oferty kopii umowy lub statutu spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Oddziały terenowe organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nieposiadające osobowości prawnej mogą samodzielnie ubiegać się o dotacje, na podstawie pełnomocnictwa zarządu głównego organizacji (załączonego do poświadczenia złożenia oferty i potwierdzonego za zgodność
z oryginałem). Oddziały, samodzielnie składające ofertę muszą być wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze.

Oferent może złożyć w niniejszym konkursie nie więcej niż 5 ofert. Złożenie więcej niż 5 ofert powoduje automatycznie odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta w niniejszym konkursie

dokumenty konkursowe:

zarządzenie 1912 Wydarzenia ogłoszenie konkursu (6.82 MB)

załącznik Szczegółowe warunki Wydarzenia 2022 (264.54 KB)

-załącznik nr 1 - wzór oferty Wydarzenia 2022 (169.95 KB)

załacznik 2 do załącznika karta oceny Wydarzenia 2022 (133.17 KB)

załącznik nr 3- karta oceny - Wydarzenia z opisem.docx (145.39 KB)

Załącznik nr 4 - pytania pomocnicze.docx (158.93 KB)