Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańsk dla Ludzi Kultury w czasie pandemii koronawirusa

Miasto Gdańsk stworzyło szereg działań pomocowych dla ludzi kultury w dobie pandemii koronawirusa. Zapraszamy do zapoznania się z nimi i zgłaszania się w programach Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Gdańskiego Funduszu Wydawniczego oraz do aplikowania do Małych Grantów. Biuro Prezydenta ds. Kultury zaprasza do kontaktu.

A
A
Działania Miasta Gdańska na rzecz ludzi kultury
Działania Miasta Gdańska na rzecz ludzi kultury
 


Gdański Fundusz Wydawniczy

Podobnie jak inni przedsiębiorcy księgarze i wydawnictwa odnotowali prawie całkowity spadek przychodów. Z niewielu funkcjonujących księgarni z mieście mogą zniknąć z powodów ekonomicznych ostatnie istniejące. Aby temu przeciwdziałać Miasto Gdańsk decyzją Prezydent powołało na czas pandemii nowy mechanizm pomocowy - Gdański Fundusz Wydawniczy

Podstawowe założenia:

 • program skierowany do gdańskich księgarni i wydawnictw
 • na podstawie złożonych ofert Miasto Gdańsk w procedurze konkursowej dokona zakupu wydawnictw książkowych i muzycznych (publikacje o Gdańsku i Pomorzu, szeroko pojęta humanistyka, książki dla dzieci)
 • podstawowym kryterium oceny jest związek z Gdańskiem poprzez miejsce prowadzenia działalności i odprowadzanie podatków,
 • zakupione wydawnictwa Miasto Gdańsk przeznaczy m.in. na nagrody w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto oraz rzeczowe wsparcie tzw. Wielkiego Maratonu Czytelniczego - ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży oraz wyposażenie filii bibliotecznych i filii bibliotek szkolnych,
 • sposób naboru i trybu pracy komisji, formularz wniosku zostały maksymalnie uproszczone, wnioski będą składane pocztą lub drogą elektroniczną – skan podpisanego wniosku.

  Więcej o programie
  REGULAMIN ZAKUPÓW WYDAWNICTW (21.17 KB)
  WNIOSEK O ZAKUP WYDAWNICTWA (37 KB)
  ZARZĄDZENIE NR 499/20 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
  Informacji udziela:
  Główny Specjalista, Ewa Rogaczewska 58 323 65 56, rogaczewska@gdansk.gda.pl

Małe granty
Miasto Gdańsk uruchomiło wyjątkową edycję małych grantów. Wprowadzono możliwość ubiegania się o środki na działania online.
Korzystając z małych grantów organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowywanie ofert z zakresu kultury, sztuki lub ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wnioski rozpatrywane są w trybie pozakonkursowym i ciągłym.
Starając się o mały grant warto pamiętać, że:
Podstawowe założenia:

 • wysokość dofinansowania zadania nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;
 • zadanie musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
 • łączna kwota środków finansowych przyznanych przez miasto tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł;

  Więcej o małych grantach
  System WITKAC 
  Informacji udzielają:
  - w kwestiach merytorycznych: Inspektor, Małgorzata Koter, tel. (58) 323 65 17 lub
  Inspektor Elżbieta Czekaj, tel. (58) 323 61 23, czekaj@gdansk.gda.pl
  - w kwestiach finansowych: Alina Kopicka tel. (58) 323 61 76, alina.kopicka@gdansk.gda.pl

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska / Pula środków została wyczerpana

Gdańscy radni przegłosowali uchwałę o zmianach w przyznawaniu Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. Wynikają one z sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa. W tym roku twórcy o dofinansowanie działań będą mogli ubiegać się w trybie ciągłym. Na kulturalne stypendia miasto przeznaczy 700 tysięcy złotych.

Twórczynie i twórcy z Gdańska mogą starać się o dofinansowanie swoich kulturalnych projektów. Takie wsparcie jest im potrzebne szczególnie teraz, gdy przez ograniczenia wywołane epidemią koronawirusa wiele osób związanych z branżą kulturalną znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Podczas pierwszej w historii -  zdalnej sesji  – gdańscy radni przyjęli uchwałę o zmianach w przyznawaniu stypendiów.

Zgodnie z nową uchwałą:

 • nabór wniosków o stypendium realizowany będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na stypendium
 • stypendium przyznawane będzie na wniosek osoby fizycznej, zamieszkującej i płacącej podatek dochodowy w Gdańsku, w trybie konkursu wniosków, w drodze otwartego naboru na proces twórczy definiowany jako m.in. powstanie dzieła, wykonanie/wydanie utworu, zorganizowanie wydarzenia artystycznego lub kulturalnego
 • stypendia będą wypłacane w systemie miesięcznym; miesięczna wysokość stypendium wynosi 2.600 zł brutto
 • stypendium może być przyznane na okres do 6 miesięcy,
 • stypendium wypłacane będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a osobą, której zostało przyznane.


Więcej o programie
Regulamin przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska[8700] (20.38 KB)
Wniosek o przyznawanie Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska (20.2 KB)
Uchwała Nr XXII/557/20 RMG z dnia 30.04.2020 (13.86 KB)

Informacji udzielają:
Główny Specjalista, Ewa Rogaczewska 58 323 65 56, ewa.rogaczewska@gdansk.gda.pl
Inspektor, Elżbieta Czekaj 58 323 61 23elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl