PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk dla Ludzi Kultury w czasie pandemii koronawirusa

Gdańsk dla Ludzi Kultury w czasie pandemii koronawirusa
Miasto Gdańsk stworzyło szereg działań pomocowych dla ludzi kultury w dobie pandemii koronawirusa. Zapraszamy do zapoznania się z nimi i zgłaszania się w programach Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Gdańskiego Funduszu Wydawniczego oraz do aplikowania do Małych Grantów. Biuro Prezydenta ds. Kultury zaprasza do kontaktu.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Działania Miasta Gdańska na rzecz ludzi kultury
Działania Miasta Gdańska na rzecz ludzi kultury
 


Gdański Fundusz Wydawniczy

Podobnie jak inni przedsiębiorcy księgarze i wydawnictwa odnotowali prawie całkowity spadek przychodów. Z niewielu funkcjonujących księgarni z mieście mogą zniknąć z powodów ekonomicznych ostatnie istniejące. Aby temu przeciwdziałać Miasto Gdańsk decyzją Prezydent powołało na czas pandemii nowy mechanizm pomocowy - Gdański Fundusz Wydawniczy

Podstawowe założenia:

 • program skierowany do gdańskich księgarni i wydawnictw
 • na podstawie złożonych ofert Miasto Gdańsk w procedurze konkursowej dokona zakupu wydawnictw książkowych i muzycznych (publikacje o Gdańsku i Pomorzu, szeroko pojęta humanistyka, książki dla dzieci)
 • podstawowym kryterium oceny jest związek z Gdańskiem poprzez miejsce prowadzenia działalności i odprowadzanie podatków,
 • zakupione wydawnictwa Miasto Gdańsk przeznaczy m.in. na nagrody w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto oraz rzeczowe wsparcie tzw. Wielkiego Maratonu Czytelniczego - ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży oraz wyposażenie filii bibliotecznych i filii bibliotek szkolnych,
 • sposób naboru i trybu pracy komisji, formularz wniosku zostały maksymalnie uproszczone, wnioski będą składane pocztą lub drogą elektroniczną – skan podpisanego wniosku.

  Więcej o programie
  REGULAMIN ZAKUPÓW WYDAWNICTW (21.17 KB)
  WNIOSEK O ZAKUP WYDAWNICTWA (37 KB)
  ZARZĄDZENIE NR 499/20 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
  Informacji udziela:
  Główny Specjalista, Ewa Rogaczewska 58 323 65 56, rogaczewska@gdansk.gda.pl

Małe granty
Miasto Gdańsk uruchomiło wyjątkową edycję małych grantów. Wprowadzono możliwość ubiegania się o środki na działania online.
Korzystając z małych grantów organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowywanie ofert z zakresu kultury, sztuki lub ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wnioski rozpatrywane są w trybie pozakonkursowym i ciągłym.
Starając się o mały grant warto pamiętać, że:
Podstawowe założenia:

 • wysokość dofinansowania zadania nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;
 • zadanie musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
 • łączna kwota środków finansowych przyznanych przez miasto tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł;

  Więcej o małych grantach
  System WITKAC 
  Informacji udzielają:
  - w kwestiach merytorycznych: Elżbieta Czekaj, tel. (58) 323 61 23, elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl
  - w kwestiach finansowych: Lidia Podleśna tel. (58) 323 61 76, lidia.podlesna@gdansk.gda.pl

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska / Pula środków została wyczerpana

Gdańscy radni przegłosowali uchwałę o zmianach w przyznawaniu Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. Wynikają one z sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa. W tym roku twórcy o dofinansowanie działań będą mogli ubiegać się w trybie ciągłym. Na kulturalne stypendia miasto przeznaczy 700 tysięcy złotych.

Twórczynie i twórcy z Gdańska mogą starać się o dofinansowanie swoich kulturalnych projektów. Takie wsparcie jest im potrzebne szczególnie teraz, gdy przez ograniczenia wywołane epidemią koronawirusa wiele osób związanych z branżą kulturalną znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Podczas pierwszej w historii -  zdalnej sesji  – gdańscy radni przyjęli uchwałę o zmianach w przyznawaniu stypendiów.

Zgodnie z nową uchwałą:

 • nabór wniosków o stypendium realizowany będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na stypendium
 • stypendium przyznawane będzie na wniosek osoby fizycznej, zamieszkującej i płacącej podatek dochodowy w Gdańsku, w trybie konkursu wniosków, w drodze otwartego naboru na proces twórczy definiowany jako m.in. powstanie dzieła, wykonanie/wydanie utworu, zorganizowanie wydarzenia artystycznego lub kulturalnego
 • stypendia będą wypłacane w systemie miesięcznym; miesięczna wysokość stypendium wynosi 2.600 zł brutto
 • stypendium może być przyznane na okres do 6 miesięcy,
 • stypendium wypłacane będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a osobą, której zostało przyznane.


Więcej o programie
Regulamin przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska[8700] (20.38 KB)
Wniosek o przyznawanie Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska (20.2 KB)
Uchwała Nr XXII/557/20 RMG z dnia 30.04.2020 (13.86 KB)

Informacji udziela:
Elżbieta Czekaj 58 323 61 23elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl