PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Dotacje na zamianę ogrzewania węglowego na pompę ciepła

Dotacje na zamianę ogrzewania węglowego na pompę ciepła
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Dotacje na zamianę ogrzewania węglowego na pompę ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych i szeregowych) w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej

Formularze do pobrania

W przypadku, gdy Wnioskodawca prowadzi (lub ma zarejestrowaną) działalność gospodarczą pod adresem nieruchomości na której zostało zrealizowane zadanie objęte dotacją lub nieruchomość ta stanowi własność firmy Wnioskodawcy – Wnioskodawca jest zobowiązany
do przedłożenia poniższych informacji:

Wymagane dokumenty:

 1. opinia kominiarska potwierdzającą stosowanie ogrzewania węglowego, jako jedynego źródła ogrzewania, w sezonie grzewczym poprzedzającym zainstalowanie pompy ciepła,
 2. kserokopie rachunków lub faktur dokumentujące poniesione wydatki (oryginały rachunków/faktur należy okazać w dniu podpisania umowy dotacji),
 3. warunki gestora sieci potwierdzające brak możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 4. oświadczenie, według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku, dotyczące w szczególności
  1. likwidacji węglowego systemu ogrzewania,
  2. odbioru technicznego instalacji grzewczej,
  3. zgody właściciela/współwłaściciela, zarządu wspólnoty, zarządcy lub administratora nieruchomości na zmianę sposobu ogrzewania i wypłatę dotacji.

Opłata skarbowa:

Brak

Opłaty administracyjne:

Brak

Termin i sposób załatwiania:

 • Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu.
 • Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
 • Wnioski nie rozpatrzone w roku, w którym zostały złożone – podlegają rozpatrzeniu w roku następnym.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 40
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko informacji i składania korespondencji
tel. 58 323 71 30

Wnioski można składać również drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Energetyki, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową – o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Energetyki
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. 58 768 82 13 

Tryb odwoławczy:

Na odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacji – odwołanie nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Inne informacje:

O udzielenie dotacji ubiegać się mogą  niżej wymienione podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

 1. osoby fizyczne,
 2. osoby prawne (z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych),
 3. przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji ustala się według następujących zasad:

Wysokość dotacji na zadanie wynosi 100% wydatków ale nie więcej niż 7 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Dotacją objęte są wydatki poniesione na zakup i montaż pompy ciepła:

 1. gruntowej,
 2. wodnej,
 3. powietrznej.