PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Dotacje dla wspólnot mieszkaniowych na podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej

Dotacje dla wspólnot mieszkaniowych na podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Dotacja na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków należących do wspólnot mieszkaniowych – ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)

Formularze do pobrania:

Wymagane dokumenty:

 1. kopia uchwały w sprawie zarządu nieruchomością wspólną, określającą reprezentację wspólnoty (oryginał uchwały należy okazać w dniu podpisania umowy dotacji),
 2. kopia uchwały dotyczącej decyzji w zakresie zmiany sposobu ogrzewania na zasilenie z miejskiej sieci ciepłowniczej (oryginał uchwały należy okazać w dniu podpisania umowy dotacji),
 3. informacja oraz plan lub szkic sytuacyjny  dotyczący struktury współwłasności w nieruchomości,
 4. informacja oraz plan lub szkic sytuacyjny dotyczący dotychczasowego sposobu ogrzewania poszczególnych lokali,
 5. kserokopie rachunków lub faktur dokumentujące poniesione wydatki (oryginały rachunków/faktur należy okazać w dniu podpisania umowy dotacji),
 6. protokół odbioru końcowego zadania,
 7. oświadczenie, według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku,  dotyczące w szczególności:
 8. likwidacji wszystkich źródeł ogrzewania węglowego w budynku
 9. potwierdzenia, że do miejskiej sieci ciepłowniczej włączonych zostało co najmniej 80% wszystkich lokali w budynku,
 10. zaświadczenie zarządcy nieruchomości, administratora lub opinia kominiarska potwierdzające stosowanie, w co najmniej jednym lokalu ogrzewania węglowego, jako jedynego źródła ogrzewania, w sezonie grzewczym poprzedzającym podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 11. zaświadczenie Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych dotyczące wydatków związanych z realizacją zadania, przypadających na lokale komunalne – w przypadku, gdy Gmina Miasta Gdańska posiada udział w nieruchomości wspólnej.

Opłata skarbowa:

Brak

Opłaty administracyjne:

Brak

Termin i sposób załatwiania:

 • Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu.
 • Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
 • Wnioski nie rozpatrzone w roku, w którym zostały złożone – podlegają rozpatrzeniu w roku następnym.

Miejsce złożenia dokumentów

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja - parter
tel. 58 323 69 00


ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
informacja – parter oraz stanowisko 18
tel. 58 323 60 30

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4

ul. Wilanowska 2

80-809 Gdańsk

tel. 58 323 71 30

Wnioski można składać również drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Energetyki, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową – o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Energetyki
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. 58 768 82 13 

 Tryb odwoławczy:

Na odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacji – odwołanie nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Inne informacje:

Wysokość dotacji na zadanie wynosi: 100% wydatków minus wydatki poniesione na lokale komunalne ale nie więcej niż 20 000 zł.

Dotacją objęte są wydatki poniesione na montaż instalacji służącej do transportowania ciepła z węzła cieplnego do poszczególnych lokali w budynku.

Wspólnota mieszkaniowa może ubiegać się o dotację jeżeli:

 1. w co najmniej jednym lokalu, w sezonie grzewczym poprzedzającym podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie węglowe było jedynym źródłem ogrzewania,
 2. do miejskiej sieci ciepłowniczej włączonych zostało co najmniej 80% wszystkich lokali w budynku,
 3. wszystkie dotychczasowe źródła ogrzewania węglowego zostały zlikwidowane.

Jeżeli Gmina Miasta Gdańska posiada udział w nieruchomości wspólnej (lokale komunalne) to wysokość dotacji ustala się z wyłączeniem tych lokali.