PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Dotacja na instalację kolektora słonecznego

Dotacja na instalację kolektora słonecznego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

W przypadku, gdy osoba fizyczna lub podmiot prowadzi (lub ma zarejestrowaną) działalność gospodarczą pod adresem nieruchomości na której zostało zrealizowane zadanie objęte dotacją lub nieruchomość ta stanowi własność firmy wnioskodawcy – wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia poniższych informacji:

lub

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o udzielenie dotacji,
 2. kserokopie rachunków  lub faktur dokumentujące poniesione wydatki (oryginały rachunków/faktur należy okazać w dniu podpisania umowy dotacji)
 3. oświadczenie, według wzoru opracowanego przez Urząd miejski w Gdańsku,  dotyczące:
  1. zgody właściciela/współwłaściciela nieruchomości na instalację kolektora słonecznego
   i wypłatę dotacji,
  2. odbioru technicznego instalacji kolektora słonecznego,
 4. podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  jest zobowiązany przedstawić:
  1. oświadczenie o wielkości pomocy de minimis jaką Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym składa wniosek o udzielenie dotacji oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających rok, w którym składa wniosek albo oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis w w/w okresie,
  2. informacje o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

 • Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu.
 • Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
 • Wnioski nie rozpatrzone w roku, w którym zostały złożone – podlegają rozpatrzeniu w roku następnym.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 40
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko informacji i składania korespondencji
tel. 58 323 71 30

Wnioski można składać również drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Energetyki, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową – o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Energetyki
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. 58 768 82 13 

Tryb odwoławczy:

Na odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacji – odwołanie nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Inne informacje:

O udzielenie dotacji ubiegać się mogą  podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne,
 4. przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji ustala się według następujących zasad:

 1. 50%  wydatków, nie więcej niż 2 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych,
 2. 50% wydatków, nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych,
 3. 50%  wydatków, nie więcej niż 20 000 zł dla spółdzielni mieszkaniowych.

Dotacją objęte są wydatki poniesione na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.

Dotacją objęte są  wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym łożono wniosek o dotację jak również w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy.