Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Biskupia Górka - podsumowanie spotkań

A
A
Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2016 r.

„Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” to cykliczne, obywatelskie spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Dzięki rozbudowanej formule po raz kolejny udało się nam lepiej poznać najpilniejsze potrzeby mieszkańców. Tym razem Pan Prezydent spotkał się z mieszkańcami Biskupiej Górki – to już 57. obywatelskie spotkanie Pana Prezydenta.

WARSZTATY

Każdorazowo przed głównym spotkaniem organizowane są warsztaty dla mieszkańców danej dzielnicy. Na Biskupiej Górce odbyły się one w dniu 12 stycznia br. w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku 43. Udział w spotkaniu wzięli liderzy społeczności lokalnej, przedstawiciel Rady Miasta Gdańska, przedstawiciele Rady Dzielnicy Śródmieście oraz urzędnicy i pracownicy jednostek organizacyjnych miasta. Tematy, które zostały poruszone podczas warsztatów przedstawiają się następująco:

1.       „Zrozumieć Sierpień” – to projekt realizowany na Biskupiej Górce od 2014 roku we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności, w formie festynu rodzinnego mającego na celu aktywizację społeczności lokalnej. Jest to doskonała inicjatywa społeczna, która spotyka się z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców podejmujących wspólne działania na rzecz dzielnicy.

2.       Zapotrzebowanie na doposażenie w śmietniki uliczne, ławki oraz infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową dla mieszkańców. Mieszkańcy zabiegają o utworzenie placów zabaw, wybiegu dla psów, jak również wnoszą o konieczność doświetlenia niektórych obszarów ulic na Biskupiej Górce.

Temat został poruszony na spotkaniu głównym Prezydenta – mieszkańcy zostali zachęceni do udziału w projekcie „Wspólne podwórko”, który koordynuje Gdański Zarząd nieruchomości Komunalnych.

3.       Rewitalizacja budynków. Mieszkańcy oczekują rewitalizacji budynków, podłączenia centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Skarżą się na wszechobecny grzyb i pękające ściany budynków. Zgłaszają, że opłaty czynszowe w porównaniu ze stanem budynków są zbyt wysokie. Z uwagi na brak ogrzewania Stowarzyszenie WAGA było zmuszone, już drugi rok z rzędu, zawiesić działalność prowadzonego Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Biskupiej.

Obecnie rewitalizacja Biskupiej Górki jest na etapie projektowym w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Miasto prowadzi konsultacje projektu uchwały z mieszkańcami, w tym spacery badawcze. Analizowane są również istotnie miejsca wskazane przez mieszkańców oraz trwa opracowywanie powstałych pomysłów podczas warsztatów przy współudziale mieszkańców.

4.       Inwestycja Forum Gdańsk, która budzi obawy mieszkańców. Zwracają oni szczególną uwagę na brak informacji dotyczących planów drogowych oraz ciągów komunikacyjnych w pobliżu Biskupiej Górki.  Obawiają się, że okolica zostanie odcięta od pozostałej części Śródmieścia i całego Gdańska.

Szczegółowe i potrzebne mieszkańcom informacje oraz wyjaśnienia, w tym przedstawienie planów drogowych, nastąpiło podczas głównego spotkania Prezydenta z mieszkańcami.

5.       Problem czystości. Mieszkańcy Biskupiej Górki uskarżają się na otwarte i niezadaszone śmietniki, które są rzadko opróżniane oraz odpady rozsypane wokół pojemników na śmieci.

Podczas spotkania Prezydenta z mieszkańcami Zarząd Dróg i Zieleni został zobligowany do opracowania projektu koszy ulicznych oraz skonsultowania z mieszkańcami ich lokalizacji.

6.       Niewystarczająca ilość miejsc parkingowych. Mieszkańcy sugerują utworzenie nowych miejsc parkingowych w zatoczkach i zaułkach pomiędzy budynkami. Domagają się ograniczenia możliwość parkowania samochodów na chodnikach, przy wąskich ulicach dwukierunkowych.

 Sytuacja zostanie przeanalizowana i ewentualnie ujęta w planowanych działaniach rewitalizacyjnych na tym terenie.

7.       Ulice Na Stoku i Biskupia są zakorkowane w godzinach porannych. Cykl sygnalizacji świetlnej dla wyjeżdżających z ul. Biskupiej w al. Armii Krajowej jest zdecydowanie za krótki. Należy dokładnie sprawdzić i poprawić działanie detektora, wykrywającego stojące pojazdy i regulującego pracę sygnalizacji.

 Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku po przeanalizowaniu przepustowości na w/w skrzyżowani podjął działania optymalizujące upłynnienie ruchu.

8.       Koszenie terenów zielonych. Została zgłoszona potrzeba regularnego koszenia terenów zielonych przy ul. Rogaczewskiego i Górka.

Trawa będzie sezonowo koszona w miarę możliwości i dostępności środków miejskich.

 

WIZYTA PREZYDENTA W DZIELNICY

Spacer po dzielnicy jest kolejnym z elementów przygotowań do spotkań Prezydenta z mieszkańcami w ramach cyklu i ma on na celu identyfikację potrzeb mieszkańców dzielnicy. Wizyta Prezydenta na Biskupiej Górce odbyła się 13 stycznia 2016 r. a towarzyszyli mu m.in.: współpracownicy, Radni Miasta Gdańska oraz Radni Dzielnicy Śródmieście.

Efektem tego spotkania są zobowiązania dla jednostek miejskich do wykonania następujących czynności (realizację ich monitoruje Referat Komunikacji Społecznej).

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku:

Wycinka drzew na terenie parkowym - miejskim przyległym do budynku Komendy Wojewódzkiej Policji od strony ul. Biskupiej (w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków) wraz z uprzątnięciem terenu z gruzu i pozostałości niehistorycznego murku oraz stworzeniem koncepcji zagospodarowania rekreacyjnego terenu z przeznaczeniem dla mieszkańców.

Podczas spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami Biskupiej Górki, w dniu 20 stycznia br., mieszkańcy poinformowali, iż odstępują od wniosku dotyczącego wykonania prac związanych z wycinką drzew na terenie przylegającym do Komendy Wojewódzkiej Policji od strony ul. Biskupiej, uprzątnięcia terenu z gruzu i pozostałości murka oraz opracowania koncepcji zagospodarowania rekreacyjnego terenu.

Niemniej jednak, w dniu 17 lutego 2016 r. Z-ca Prezydenta ds. polityki komunalnej Pan Piotr Grzelak spotkał się z przedstawicielami Biskupiej Górki w celu dodatkowego omówienia potrzeb i postulatów związanych z zagospodarowaniem tych terenów.

Podczas spotkania mieszkańcy nalegali, by na wyżej wspomnianym terenie została stworzona „koncepcja zagospodarowania rekreacyjnego terenu z przeznaczeniem dla mieszkańców”, ale z uwzględnieniem następujących pozostałości po kawiarni „Bischofshohe: lampy, dwóch fragmentów murków i schodów. Omówili również konieczności uporządkowania tego terenu i postawieniu ławek z koszami na śmieci i lampami. Wnioskowali również o wykonanie wygodnej drogi dla wycieczek odwiedzających to miejsce oraz o osuszenie fragmentu terenu, który utrudnia poruszanie się po nim. Wskazali też miejsce na tym obszarze, gdzie wg nich powinien znaleźć się punkt widokowy na Gdańsk. Delegacja Biskupiej Górki zwróciła również uwagę na konieczność usunięcia krzewów i drzewek zasłaniających widok na taras byłego schroniska P. Beneke z ulicy Biskupiej oraz wycięcia drzew rosnących na zboczu, a zaciemniających mieszkania w stojących obok kamienicach. Został również podjęty temat przycięcia drzew w taki sposób, by uczynić bardziej widoczną rzeźbę Neptuna znajdującą się na szczycie budynku KWP. Delegacja złożyła wniosek do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska o wycinkę drzew zagrażających ciągu kamienic na skarpie przy ul. Biskupiej, przy budynki Komendy Wojewódzkiej Policji.

Oświetlenie drogowe przy budynku ul. Biskupia 24 – do sprawdzenia i ewentualnej naprawy.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku wystąpi o bezpłatne udostępnienie ściany powyższego budynku celem zamontowania oprawy oświetlającej pas drogowy. Po uzyskaniu zgody – Zarząd zamontuje oprawę oświetleniową oraz zawrze z właścicielem (lub zarządcą) budynku umowę na refundację kosztów energii elektrycznej zużytej przez przedmiotową oprawę.


Naprawa/uzupełnienie nawierzchni na całej długości ul. Biskupia oraz chodnika na wysokości ul. Na Stoku 10.

Prace naprawcze zostaną wykonanie do 15 maja 2016 r.


Ulica Salwator 1/4 - chodnik przy schodach do naprawy.

Prace naprawcze zostaną wykonanie do 15 maja 2016 r.


Uporządkowanie drzewostanu na terenie całej dzielnicy – przycięcie lub usunięcie martwych drzew lub tych zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców – w szczególności na skarpach
i osuwiskach.

Uporządkowanie drzewostanu na terenie całej dzielnicy zostanie wykonane do końca czerwca 2016 r.


Odtworzenie zniszczonych ławek przy kanale Raduni.

Teren na którym znajdują się zniszczone ławki należy do Gdańskich Melioracji, które zadeklarowały wymianę ławek na nowe w terminie do końca marca 2016 r.


Zbyt krótki czas świecenia sygnalizacji świetlnej przy wyjeździe z ul. Biskupiej w ul. Armii Krajowej – należy sprawdzić i poprawić działanie wideodetektora wykrywającego stojące pojazdy i regulującego pracę sygnalizacji.

Wideodetekcja, która została zainstalowana na wlocie ul. Biskupiej na skrzyżowanie z ul. Armii Krajowej, została poprawiona i w chwili obecnej działa prawidłowo. Jednakże istnieje możliwość niewykrywania pojazdów w przypadku złych warunków atmosferycznych (śnieg, ulewny deszcz) lub w przypadku gdy kolor pojazdu jest zbliżony do koloru nawierzchni. W sierpniu bieżącego roku planowane jest wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ul. Biskupiej (odcinek od al. Armii Krajowej do ul. Salwator) i zainstalowanie pętli indukcyjnych, które wyeliminują problem nie wykrywania pojazdów


Ulica Salwator 1/4 - remont/zabezpieczenie muru oporowego przy schodach.

Prace naprawcze zostaną wykonanie do końca maja 2016 r.


Wydział Urbanistyki i Architektury:

Ulica Salwator 1/4 - poręcz/barierki przy schodach do naprawy – przywrócić dawny stan i wygląd.

W dniu 8 marca 2016 r. odbył się spacer inwentaryzacyjny (wewnętrzna wizyta Wydziału Urbanistyki i Architektury UMG) po Biskupiej Górce, podczas którego została wykonana inwentaryzacja fotograficzna „zabytkowej małej architektury oraz detalu”. Będzie ona podstawą do opracowania inwentaryzacji oraz wskazania, które elementy należy poddać renowacji z uwzględnieniem wnioskowanej barierki. Po wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji podjęte zostaną działania zmierzające do zabezpieczenia i przywrócenia dawnej świetności wybranym elementom


Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

Ulica Salwator 1/4 - wykonanie altany śmietnikowej w 2016 r.

Ogródki przydomowe na terenie dzielnicy – sprawdzić ich status i podjąć odpowiednie działania mające na celu ich uporządkowanie.

Zamknięcie i  zadaszenie wiaty śmietnikowej przy ul. Biskupia 25.

Wszystkie zadania zostaną zrealizowane w 2016 r.  Na ogrody przydomowe w rejonie Biskupiej Górki zostały zawarte umowy dzierżawy. W przypadku konieczności realizacji celów inwestycyjnych, przedmiotowe umowy zostaną wypowiedziane.


Straż Miejska:

Zalegająca kostka brukowa nad kanałem Raduni i przy Kościele Zielonoświątkowym ul. Menonitów 2a – ustalić właściciela i spowodować jej uprzątnięcie.

Kostka brukowa nad kanałem Raduni została uporządkowana. Natomiast kostka brukowa zalegająca przy Kościele Zielonoświątkowym została usunięta przez wykonawcę Forum Gdańsk.

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska:


Wykonanie chodnika od strony skarpy przy ul. Biskupiej (od Zespołu Reduty Biskupiej Górki do ul. Biskupia 25).

Doświetlenie schodów kamiennych łączących ul. Pohulanka z ul. Biskupią na całej długości.

 Wykonanie schodów i chodnika przy Szkole Podstawowej nr 21 (wzdłuż płotu) od ul. Na Stoku do parku przy kanale Raduni.

Sprawdzić możliwości oświetlenia deptaku przy kanale Raduni.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w 2017 roku planuje wykonać przebudowę ulicy Biskupiej. W związku z tym, ustalono, iż powyższe działania mogą być realizowane jednocześnie, wraz z przewidzianą przebudową ulicy. Wymagają one jednakże opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej, natomiast uwzględniając, że jest to teren objęty ścisłą ochroną konserwatorską i archeologiczną, realizacja musi zostać poprzedzona odpowiednimi badaniami. Realizacja przedmiotowych zadań będzie możliwa w przypadku powierzenia ich wraz z budżetem Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska przez Wydział Programów Rozwojowych UMG, jako jednostce miejskiej, zlecając zadania do realizacji, z uwzględnieniem strategii oraz budżetu miasta.

 

SPOTKANIE PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA PAWŁA ADAMOWICZA
Z MIESZKAŃCAMI BISKUPIEJ GÓRKI

 

Spotkanie odbyło się 20 stycznia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 21. Rozpoczęło się ono od powitania zebranych przez Prezydenta, który następnie omówił najważniejsze kwestie dotyczące Biskupiej Górki w oparciu o przygotowaną na to spotkanie prezentację multimedialną. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jakie inwestycje zostały w ostatnim czasie zrealizowane, jakie są realizowane, a także jak planowany jest dalszy rozwój działań inwestycyjnych na tym terenie. Następnie Prezydent wręczył wyróżnienia za zaangażowanie i prace na rzecz środowiska lokalnego. Wyróżnienia otrzymały: Pani Krystyna Ejsmont ze Stowarzyszenia WAGA oraz Pani Lidia Lisińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta.

W drugiej części spotkania zastępcy prezydenta odpowiadali na pytania mieszkańców.

Zakres tematów, które zgłaszali mieszkańcy u poszczególnych Zastępców Prezydenta:

1.         Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej - Wiesław Bielawski i Z-ca Prezydenta ds. polityki komunalnej – Piotr Grzelak:

1.1.          W jakim celu będą prowadzone konsultacje w sprawie rewitalizacji Biskupiej Górki? Konsultacje mają na celu określenie przez samych mieszkańców właściwych ich zdaniem granic rewitalizacji. Ankiety dostępne będą na terenie Biskupiej Górki oraz na stronie www.gdansk.pl

1.2.          Wniosek mieszkańca o pozostawienie niehistorycznych murków do czasu prowadzonych konsultacji - Prezydent Adamowicz zadeklarował pozostawienie murków do maja tzn. do czasu zakończenia spacerów konsultacyjnych.

1.3.          Ulice Górka i Rogaczewskiego – zaniedbany teren, zapomniana część Biskupiej Górki - Trwają prace nad tworzeniem koncepcji parkingowej w tej części dzielnicy.

1.4.          Czy skarpa przy ul. Zaroślak została również uwzględniona w procedurze osuwiskowej? - Jeżeli  prowadzona ekspertyza potwierdzi zagrożenie osuwiskiem, wówczas skarpa również zostanie zabezpieczona.

1.5.          Czy budynki należące do Wspólnot Mieszkaniowych również mogą być objęte rewitalizacją? - Istnieje możliwość włączenia się Wspólnot Mieszkaniowych jako partnerów w projekty rewitalizacyjne. W takim wypadku partnerzy przystępują do procesu na równych zasadach z gminną starając się wspólnie o dotację z UE, jednakże Wspólnota jest zobowiązana do wniesienia wkładu własnego (dotychczas to 30% całkowitego kosztu prac).

1.6.          Brak koszy na śmieci - Kosze na śmieci niebawem zostaną zamontowane. Zarząd Dróg i Zieleni opracowuje projekt koszy ulicznych.

1.7.          Czy Miasto dysponuje ekspertyzą geomorfologiczną dotyczącą osuwisk, czy uwzględniają one ewentualne podniesienie budynków policyjnych? - Opracowanie jest dostępne w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Ponadto w dniu 22 lutego br. w Szkole Podstawowej nr  21 odbyło się specjalne spotkanie nt. zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp w rejonie Biskupiej Górki wraz z ekspertami i przedstawicielami Urzędu.

1.8.          Czy jest projekt połączenia ciągów pieszych tj. umożliwienie dojścia mieszkańcom Biskupiej Górki do Śródmieścia? - Rozwiązaniem jest Węzeł Carla Groddecka.

1.9.          Kto będzie organizował/prowadził warsztaty towarzyszące konsultacjom społecznym w sprawie obszaru rewitalizacji Biskupiej Górki? - W spacerach zaplanowanych na maj/czerwiec w  miarę możliwości będzie uczestniczył Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, natomiast na wszystkich spotkaniach będą obecni pracownicy Referatu Rewitalizacji Wydziału Architektury i Urbanistyki, którzy odnotują wszystkie uwagi i sugestie.

1.10.       Jakie są plany co do nieruchomości przy ul. Biskupia 30 – budynek po pożarze dachu - Remont zostanie wykonany ze środków funduszu remontowego zaraz po zakończeniu wszystkich formalności w urzędzie.

1.11.       Jakie są plany co do nieruchomości przy ul. Na Stoku 15 – budynek również po pożarze, popękany - W 2016 roku Miasto planuje wyremontować ok. 300 mieszkań, na ten cel są zabezpieczone już środki finansowe, pozostaje jedynie kwestia decyzji technicznej.

1.12.       Problem zdewastowanego placu zabaw i dzikiego parkingu ul. Zaroślak 28-30 - W Gdańsku prowadzony jest program wspierania zagospodarowania podwórek. Warunkiem przystąpienia do tego programu jest wydzierżawienie przez Wspólnotę Mieszkaniową podwórka oraz określenie przez mieszkańców swoich potrzeb (np.: zorganizowanie placu zabaw dla dzieci).

1.13.       Jakie są plany dotyczące terenu przy Komendzie Wojewódzkiej Policji?

Jeśli uda się sfinalizować długotrwały proces przejęcia przez Miasto tego terenu, z dużym prawdopodobieństwem będzie miał on przeznaczenie usługowo – hotelowo- turystyczno – gastronomiczn


2.  Z-ca Prezydenta ds. polityki gospodarczej – Andrzej Bojanowski:

2.1.    Zgłoszenie potrzeby usunięcia samochodów parkujących na chodnikach. Sytuacja spowodowana jest brakiem wyznaczonych miejsc postojowych. Samochody zaparkowane na ciągach pieszych powodują problem z poruszaniem się po nich - biorąc pod uwagę liczne skargi mieszkańców została wzmożona aktywność Straży Miejskiej, która na razie ostrzegawczo, pozostawia za wycieraczką źle zaparkowanego pojazdu upomnienie (żółta kartka). Jeśli wpłynie ze strony mieszkańców oficjalna skarga – Straż Miejska zostanie zobligowana do wystawiania mandatów karnych.

2.2.    Co z mieszkańcami którzy nie mają gdzie zaparkować? - Rozwiązaniem tego problemu jest wydzierżawienie przez Wspólnotę Mieszkańców podwórza i urządzenie tam dedykowanych miejsc postojowych. Procedowaniem tego tematu zajmuje się Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

2.3.    Brak placu zabaw dla dzieci - Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych koordynuje program „Wspólne podwórko” - którego celem jest wspieranie działań obywatelskich na rzecz poprawy jakości środowiska zamieszkania, a także animowanie budowy kapitału społecznego poprzez wspólne projektowanie, realizowanie i przejmowanie odpowiedzialności za przestrzeń sąsiedzką. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą na stronie internetowej www.podworka.gznk.pl lub bezpośrednio z pracownikami Zespołu ds. Podwórek GZNK.

2.4.    Stowarzyszenie Nasz Gdańsk prowadzi projekty literackie na Biskupiej Górce w strojach operowych. Jaka jest dostępność dofinansowania dla tej działalności? – obecnie dofinansowanie dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie kultury jest możliwe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 r. (ogłoszenie konkursu czwarty kwartał 2016 r. na stronie internetowej miasta: gdansk.pl). Niemniej jednak, w II połowie marca br. dla organizacji pozarządowych rusza dofinansowanie ofert w trybie pozakonkursowym tzw. „Małe granty” (dofinansowanie zadań publicznych do kwoty 10 tys. zł – szczegółowy regulamin na stronie internetowej miasta: gdansk.pl). Dodatkowo, osoby fizyczne mogą występować o dofinansowanie swoich działań w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych (szczegółowy regulamin na stronie internetowej miasta: gdansk.pl).

Magdalena Treder (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej