Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu sześciu budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz z częścią usługową w budynku T2, budowę podziemnego budynku fitness, a także budowę infrastruktury technicznej, budowę zewnętrznej instalacji i przyłączy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowę przyłączy wodociągowych, budowę oświetlenia zewnętrznego, budowę przyłączy do sieci cieplnej przy Al. Gen. J. Hallera w Gdańsku.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 05 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017 poz. 1405) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

 Prezydent Miasta Gdańska

zawiadamia

 o wydaniu decyzji nr WUiA-I-6740.2250-11.2017.3-JAG.363013 z dnia 29.06.2018r.

zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu dla całego zamierzenia inwestycyjnego Nadmorski Dwór 3 realizowanego w czterech etapach oraz zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Invest Komfort Spółce Akcyjnej Spółce Komandytowej z siedzibą przy ul. Hryniewickiego 6 C/47 w Gdyni pozwolenia na budowę zespołu sześciu budynków wielorodzinnych oznaczonych jako P, R, S, T, U, W z garażami podziemnymi oraz z częścią usługową w budynku T2, budowę podziemnego budynku fitness, a także budowę infrastruktury technicznej: budowę wewnętrznego układu drogowego wraz z czterema zjazdami z drogi publicznej, budowę zewnętrznej instalacji i przyłączy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowę przyłączy wodociągowych, budowę oświetlenia zewnętrznego, budowę przyłączy do sieci cieplnej, na terenie działek nr 30/1, 22/2, 41, 31/7, 37/3 obręb 022, przy Al. Gen. J. Hallera w Gdańsku.

 Strony postępowania mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w pokoju nr 439 (poniedziałki w godz. od 8ºº do 16oo , środy od 8ºº do 17ºº , czwartki od 8ºº do 9ºo i  od 14ºº do 16ºo oraz piątki od 8ºº do 15ºº).

Katarzyna Zygmuntowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury