Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2017/2018

Zbliża się wrzesień, a wraz z nim rozpoczyna się czas zakupów podręczników szkolnych. Rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mogą otrzymać dofinansowanie na zakupy w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Na złożenie dokumentów mają czas do 11 września. W ubiegłym roku szkolnym w Gdańsku z programu skorzystało 630 uczniów na łączną kwotę dofinansowania zakupu podręczników 195 068 zł.

Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2017/2018
A
A
data publikacji: 07 sierpnia 2017 r.

Dla kogo jest program „Wyprawka szkolna”
Dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych mogą otrzymać uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc przysługuje uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży:
klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
klasy I branżowej szkoły I stopnia,
liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: – klasy II i III szkoły podstawowej,
– klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
– klasy I branżowej szkoły I stopnia,
– liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek
Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jakimi dokumentami rozlicza się zakupy
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

Potwierdzenie zakupu musi zawierać następujące dane:
• imię i nazwisko ucznia,
• nazwę i adres szkoły,
• klasę, do której uczeń będzie uczęszczał od 1 września 2017 r.,
• wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
• kwotę i datę zakupu,
• czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Kto wypłaca pomoc
W przypadku szkół prowadzonych przez gminę to dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników.
W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne – zwrotu kosztu dokonuje Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, al. gen. Józefa Hallera 16/18.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Rzadowy-program-pomocy-uczniom-Wyprawka-szkolna-2017,a,84944

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora